Visa allt om IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi Aktiebolag
Visa allt om IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 28 180 25 514 25 853 22 968 23 508 20 366 18 212 16 248 16 426 14 144
Övrig omsättning 386 103 173 363 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 342 474 3 001 1 966 4 102 2 642 2 241 328 220 -92
Resultat efter finansnetto 2 424 538 3 021 2 079 4 202 2 705 2 372 386 528 644
Årets resultat 1 599 608 1 763 1 270 2 563 1 555 1 324 271 450 534
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 867 6 626 7 191 5 934 632 710 781 927 9 500 9 468
Omsättningstillgångar 18 566 11 523 14 867 14 080 19 432 16 062 9 762 12 355 17 006 14 588
Tillgångar 24 433 18 149 22 057 20 015 20 064 16 772 10 544 13 281 26 507 24 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 704 6 105 6 247 4 484 3 864 2 601 2 046 993 8 723 8 273
Obeskattade reserver 3 621 3 420 3 700 2 981 2 491 1 579 1 003 438 446 455
Avsättningar (tkr) 1 225 914 611 301 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 211 8 211
Kortfristiga skulder 14 882 7 710 11 499 12 249 13 709 12 592 7 495 11 850 9 127 7 117
Skulder och eget kapital 24 433 18 149 22 057 20 015 20 064 16 772 10 544 13 281 26 507 24 056
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 165 1 250 1 183 1 247 1 078 1 061 1 049 1 088 1 075 1 033
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 030 11 313 10 647 9 593 8 620 7 622 6 627 6 555 6 856 6 058
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 248 6 352 5 709 5 321 4 739 4 136 3 791 3 916 3 707 3 006
Utdelning till aktieägare 1 000 0 750 0 650 1 300 1 000 271 0 0
Omsättning 28 566 25 617 26 026 23 331 23 532 20 366 18 212 16 248 16 426 14 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 24 22 21 19 17 15 14 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 281 1 063 1 175 1 094 1 237 1 198 1 214 1 161 1 027 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 878 796 810 779 776 769 781 844 743 751
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 400 525 3 051 2 053 4 197 2 817 2 386 468 367 26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,45% -1,31% 12,56% -2,30% 15,43% 11,83% 12,09% -1,08% 16,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,92% 2,98% 13,70% 10,40% 21,04% 16,33% 22,59% 2,91% 2,00% 2,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,60% 2,12% 11,69% 9,06% 17,96% 13,45% 13,08% 2,38% 3,22% 5,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,07% 14,94% 13,03% 7,97% 24,34% 17,04% 12,45% 3,11% 47,97% 52,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,81% 48,34% 41,41% 34,02% 28,94% 22,45% 26,42% 9,91% 34,15% 35,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,75% 149,46% 129,29% 114,95% 141,75% 127,56% 130,25% 104,26% 186,33% 204,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...