Visa allt om Öxabäcks Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 557 11 534 7 256 5 568 6 470 5 126 6 134 5 763 5 613 6 329
Övrig omsättning 8 55 - 71 22 10 62 149 91 130
Rörelseresultat (EBIT) -1 795 167 -480 132 621 -173 -635 -48 103 487
Resultat efter finansnetto -1 876 210 -513 102 594 -215 -659 -72 87 481
Årets resultat -1 586 277 -407 20 659 -197 -563 2 34 239
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 53 325 266 393 348 105 135 115 114
Omsättningstillgångar 716 2 241 953 1 297 777 969 1 111 1 208 1 286 1 306
Tillgångar 769 2 294 1 278 1 563 1 170 1 317 1 217 1 343 1 401 1 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 612 -26 -302 129 110 -550 -353 360 508 624
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 16 0 96 176 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 25 28 26 30
Långfristiga skulder 662 0 238 0 421 723 720 60 115 51
Kortfristiga skulder 1 719 2 320 1 342 1 433 639 1 128 824 799 575 570
Skulder och eget kapital 769 2 294 1 278 1 563 1 170 1 317 1 217 1 343 1 401 1 419
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 612 643 314 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 3 135 2 551 2 502 2 216 2 089 1 705 1 976 2 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 1 114 924 932 884 950 837 900 935
Utdelning till aktieägare 0 0 0 25 0 0 0 150 150 150
Omsättning 5 565 11 589 7 256 5 639 6 492 5 136 6 196 5 912 5 704 6 459
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 9 9 9 11 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 695 1 282 806 619 719 570 558 640 624 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 484 480 392 386 349 336 359 360 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 795 167 -480 135 643 -146 -605 -18 130 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,82% 58,96% 30,32% -13,94% 26,22% -16,43% 6,44% 2,67% -11,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -233,42% 11,16% -37,56% 8,45% 53,08% -13,06% -52,10% -3,57% 7,42% 34,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,30% 2,22% -6,62% 2,37% 9,60% -3,36% -10,34% -0,83% 1,85% 7,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,33% 50,40% 66,94% 82,83% 80,83% 73,55% 64,12% 69,58% 75,18% 73,77%
Rörelsekapital/omsättning -18,05% -0,68% -5,36% -2,44% 2,13% -3,10% 4,68% 7,10% 12,67% 11,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -209,62% -1,13% -23,63% 8,25% 9,40% -40,87% -29,01% 32,07% 45,52% 51,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,65% 96,59% 71,01% 90,16% 81,06% 59,22% 118,81% 144,31% 213,57% 218,07%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...