Visa allt om AllOffice Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 879 078 785 927 764 110 782 661 305 287 13 593 8 987 9 069 9 416 9 779
Övrig omsättning 11 444 16 738 633 653 1 542 401 353 466 400 336
Rörelseresultat (EBIT) 24 684 36 443 -9 900 -28 125 -22 479 -522 353 513 411 355
Resultat efter finansnetto 22 218 34 394 -12 001 -30 797 -22 870 -780 103 253 144 89
Årets resultat 1 147 20 840 -4 299 -2 645 -15 970 -483 99 149 71 80
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 121 89 155 96 279 88 602 99 156 6 999 4 361 4 446 4 562 4 678
Omsättningstillgångar 235 580 196 441 186 749 205 834 209 061 7 705 2 481 2 499 2 422 2 437
Tillgångar 334 701 285 596 283 029 294 435 308 217 14 704 6 842 6 945 6 984 7 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 794 51 647 30 806 35 106 37 751 140 1 173 1 074 925 854
Obeskattade reserver 28 584 7 584 0 0 0 0 297 327 273 233
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 119 064 119 367 131 149 127 791 132 355 9 522 4 000 4 032 4 237 4 488
Kortfristiga skulder 134 258 106 998 121 073 131 539 138 112 5 041 1 372 1 512 1 549 1 540
Skulder och eget kapital 334 701 285 596 283 029 294 435 308 217 14 704 6 842 6 945 6 984 7 115
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 406 1 331 1 527 1 182 - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 123 334 107 838 115 589 110 700 53 718 - 1 400 1 404 1 549 1 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 51 467 45 496 50 212 53 573 25 573 0 548 599 630 539
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 050 0 0 0
Omsättning 890 522 802 665 764 743 783 314 306 829 13 994 9 340 9 535 9 816 10 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 287 236 283 317 144 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 063 3 330 2 700 2 469 2 120 2 266 1 797 1 814 1 569 1 630
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 651 588 581 569 607 398 409 368 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 856 53 963 7 989 -15 475 -18 061 -62 464 629 527 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,85% 2,86% -2,37% 156,37% 2 145,91% 51,25% -0,90% -3,69% -3,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 12,78% -3,49% -9,54% -7,29% -3,54% 5,19% 7,49% 6,01% 5,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,81% 4,64% -1,29% -3,59% -7,36% -3,83% 3,95% 5,73% 4,46% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,07% 31,51% 31,50% 32,10% 32,63% 38,53% 35,75% 36,44% 36,68% 33,25%
Rörelsekapital/omsättning 11,53% 11,38% 8,60% 9,49% 23,24% 19,60% 12,34% 10,88% 9,27% 9,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,43% 20,16% 10,88% 11,92% 12,25% 0,95% 20,53% 19,14% 16,13% 14,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,77% 100,67% 83,38% 88,86% 85,14% 59,57% 95,55% 84,39% 79,73% 79,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!