Visa allt om Göran Ohlssons Schakt Aktiebolag
Visa allt om Göran Ohlssons Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 565 554 861 648 1 334 1 922 1 053 1 463 1 196 2 046
Övrig omsättning 90 - 5 3 13 1 034 23 42 406 35
Rörelseresultat (EBIT) -226 -250 -43 -163 417 344 -179 165 48 616
Resultat efter finansnetto -236 -255 -66 -186 375 309 -249 85 23 601
Årets resultat 1 0 0 1 0 29 -29 6 5 335
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 569 815 1 042 1 206 1 430 1 564 1 789 2 005 362
Omsättningstillgångar 256 295 671 359 344 528 410 449 439 862
Tillgångar 597 864 1 486 1 401 1 550 1 958 1 974 2 238 2 444 1 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 113 113 113 112 112 82 112 105 436
Obeskattade reserver 40 278 536 602 789 417 137 358 281 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 391 671 575 363 1 000 1 357 1 234 1 565 166
Kortfristiga skulder 193 82 166 112 286 429 397 535 493 356
Skulder och eget kapital 597 864 1 486 1 401 1 550 1 958 1 974 2 238 2 444 1 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 166 72 46 213 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 3 0 0 0 2 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 6 58 30 28 81 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Omsättning 655 554 866 651 1 347 2 956 1 076 1 505 1 602 2 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 565 554 861 648 1 334 1 922 1 053 1 463 1 196 2 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 22 263 76 74 296 51
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 -22 186 68 643 570 47 393 277 771
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,99% -35,66% 32,87% -51,42% -30,59% 82,53% -28,02% 22,32% -41,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,69% -28,70% -2,62% -11,06% 27,10% 17,62% -9,02% 7,51% 2,17% 50,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -39,82% -44,77% -4,53% -23,92% 31,48% 17,95% -16,90% 11,48% 4,43% 30,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,75% 52,53% 64,11% 83,80% 84,11% 87,25% 55,27% 73,00% 66,30% 72,24%
Rörelsekapital/omsättning 11,15% 38,45% 58,65% 38,12% 4,35% 5,15% 1,23% -5,88% -4,52% 24,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,32% 38,18% 35,74% 39,73% 44,74% 21,42% 9,27% 16,52% 12,57% 51,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,54% 214,63% 335,54% 217,86% 80,07% 96,04% 82,62% 69,35% 64,71% 212,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...