Visa allt om Aktiebolaget Taxi MDI
Visa allt om Aktiebolaget Taxi MDI

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 105 6 073 10 920 13 049 15 340 16 595 16 307 15 902 17 063 15 342
Övrig omsättning - - - - - - - - - 114
Rörelseresultat (EBIT) 824 1 457 1 600 1 631 1 452 694 787 762 844 507
Resultat efter finansnetto 1 047 1 557 1 687 1 813 1 432 663 780 760 811 560
Årets resultat 2 320 1 111 1 107 1 092 825 353 382 421 414 215
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 523 721 470 1 461 1 790 2 350 1 858 1 908 2 403 2 743
Omsättningstillgångar 3 996 5 211 6 077 4 891 3 541 3 059 2 738 2 586 2 339 2 131
Tillgångar 4 518 5 932 6 548 6 351 5 332 5 409 4 597 4 495 4 741 4 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 398 3 079 2 967 2 361 1 768 1 243 1 140 1 008 838 624
Obeskattade reserver 55 1 985 1 879 1 621 1 297 992 816 762 929 799
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 455 693 1 160 670 697 822 1 303
Kortfristiga skulder 1 065 870 1 701 1 914 1 573 2 014 1 971 2 027 2 153 2 149
Skulder och eget kapital 4 518 5 932 6 548 6 351 5 332 5 409 4 597 4 495 4 741 4 875
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 110 151 448 561 568 685 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 381 2 099 3 785 4 284 5 161 5 668 5 390 5 519 6 018 5 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 394 654 1 135 1 500 1 834 1 967 2 094 2 171 2 530 2 560
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 1 000 500 500 300 250 250 250 200
Omsättning 4 105 6 073 10 920 13 049 15 340 16 595 16 307 15 902 17 063 15 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 10 17 22 24 26 28 28 25 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 607 642 593 639 638 582 568 683 639
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 265 308 266 293 318 292 297 372 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 023 1 553 1 935 2 266 2 135 1 547 1 503 1 493 1 571 1 084
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,41% -44,39% -16,32% -14,93% -7,56% 1,77% 2,55% -6,80% 11,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,53% 26,35% 25,95% 28,96% 27,85% 12,89% 17,47% 18,04% 18,29% 12,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,90% 25,74% 15,56% 14,09% 9,68% 4,20% 4,92% 5,10% 5,08% 4,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,40% 71,48% 40,07% 22,81% 12,83% 6,30% 4,70% 3,52% 1,09% -0,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,16% 78,01% 67,69% 55,99% 51,09% 36,50% 37,88% 34,63% 31,78% 24,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 375,21% 598,97% 357,26% 255,54% 225,11% 151,89% 138,91% 127,58% 108,64% 99,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...