Visa allt om Aktiebolaget Recombi-Maskiner
Visa allt om Aktiebolaget Recombi-Maskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 084 1 136 1 866 2 092 2 225 2 842 3 082 3 285 3 607 3 758
Övrig omsättning - 20 39 - - 81 - - - 43
Rörelseresultat (EBIT) 14 -85 15 -221 -27 382 128 286 456 232
Resultat efter finansnetto 14 -85 14 -231 -52 354 101 260 429 204
Årets resultat 14 -85 14 -90 1 186 70 189 226 205
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 7 10 14 0 0
Omsättningstillgångar 307 350 490 806 1 123 1 363 1 393 1 627 1 392 1 110
Tillgångar 307 350 490 806 1 126 1 371 1 403 1 641 1 392 1 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 168 254 239 329 528 543 601 539 432
Obeskattade reserver 0 0 0 0 142 203 109 109 109 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 100 300 300 300 300 300 300 302
Kortfristiga skulder 125 81 136 266 355 339 451 630 444 376
Skulder och eget kapital 307 350 490 806 1 126 1 371 1 403 1 641 1 392 1 110
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 370 370 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 92 190 255 300 302 370 0 0 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 56 76 135 143 139 161 176 176 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 200 128 127 120
Omsättning 1 084 1 156 1 905 2 092 2 225 2 923 3 082 3 285 3 607 3 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 136 1 866 2 092 2 225 2 842 3 082 3 285 3 607 1 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 90 154 273 398 464 467 562 560 555 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 -85 15 -218 -23 384 132 291 456 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,58% -39,12% -10,80% -5,98% -21,71% -7,79% -6,18% -8,93% -4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,56% -24,29% 3,27% -25,81% -2,40% 27,86% 9,12% 17,43% 32,83% 20,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,29% -7,48% 0,86% -9,94% -1,21% 13,44% 4,15% 8,71% 12,67% 6,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,65% 19,54% 27,60% 26,34% 38,11% 41,17% 35,07% 37,93% 40,62% 34,17%
Rörelsekapital/omsättning 16,79% 23,68% 18,97% 25,81% 34,52% 36,03% 30,56% 30,35% 26,28% 19,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,61% 48,00% 51,84% 29,65% 38,51% 49,42% 44,43% 41,52% 44,36% 38,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,60% 414,81% 272,79% 229,70% 246,48% 282,01% 233,48% 205,08% 232,88% 196,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...