Visa allt om Lundegård Fritidsutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 592 13 398 15 537 16 126 16 751 25 975 32 632 27 371 25 748 34 408
Övrig omsättning 0 0 0 0 588 397 117 179 432 533
Rörelseresultat (EBIT) 3 325 -577 271 1 129 2 330 9 407 16 481 12 567 10 736 20 336
Resultat efter finansnetto 6 154 814 1 479 1 998 3 941 9 271 16 954 13 013 11 243 20 680
Årets resultat 5 918 2 448 3 092 4 377 2 717 5 452 9 833 7 325 6 410 11 369
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 203 29 562 29 238 30 434 30 838 32 966 31 904 32 048 21 763 19 696
Omsättningstillgångar 57 129 53 817 55 239 53 064 53 228 50 474 47 381 34 243 34 565 30 151
Tillgångar 86 332 83 379 84 477 83 498 84 066 83 440 79 285 66 291 56 328 49 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 347 66 509 64 061 62 510 59 672 61 955 59 528 50 449 43 878 38 221
Obeskattade reserver 10 969 12 332 14 673 17 174 20 811 20 312 18 115 13 784 10 631 7 626
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 017 4 538 5 743 3 814 3 582 1 173 1 642 2 059 1 820 4 000
Skulder och eget kapital 86 332 83 379 84 477 83 498 84 066 83 440 79 285 66 291 56 328 49 847
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 4 105 3 925 3 970 3 467
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 277 1 168 1 251 1 234
Utdelning till aktieägare 2 008 3 080 0 1 540 1 540 5 000 3 025 754 754 754
Omsättning 17 592 13 398 15 537 16 126 17 339 26 372 32 749 27 550 26 180 34 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 11 12 12 13 13 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 955 1 489 1 412 1 344 1 396 1 998 2 510 2 488 2 341 3 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 414 465 432 387 407 416 465 475 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 872 2 129 3 203 4 143 5 230 12 187 19 166 14 775 12 597 21 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,30% -13,77% -3,65% -3,73% -35,51% -20,40% 19,22% 6,30% -25,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,13% 0,98% 1,75% 2,40% 4,69% 11,27% 21,38% 19,63% 19,98% 41,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,99% 6,09% 9,53% 12,40% 23,55% 36,22% 51,96% 47,55% 43,71% 60,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,54% 95,32% 97,98% 97,36% 97,08% 99,10%
Rörelsekapital/omsättning 290,54% 367,81% 318,57% 305,41% 296,38% 189,80% 140,17% 117,58% 127,17% 76,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,24% 91,30% 89,38% 90,91% 90,29% 93,24% 92,90% 92,32% 92,62% 87,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 949,46% 1 185,92% 961,85% 1 391,30% 1 485,99% 4 302,98% 2 885,57% 1 663,09% 1 899,18% 753,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!