Visa allt om Abdon Finax AB
Visa allt om Abdon Finax AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 965 817 876 323 838 097 816 221 876 720 894 182 828 242 780 792 830 721 842 756
Övrig omsättning 4 683 1 973 9 655 11 554 4 984 3 092 4 259 8 148 8 722
Rörelseresultat (EBIT) 34 461 5 517 7 232 19 290 31 134 -15 110 6 110 19 371 18 084 21 123
Resultat efter finansnetto 31 747 3 197 4 084 13 383 27 946 -19 717 4 105 14 828 13 563 17 655
Årets resultat 24 884 2 366 2 612 8 945 21 408 -10 360 3 335 10 267 9 709 12 453
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 742 257 290 219 017 228 312 248 366 257 383 254 033 217 033 230 197 235 180
Omsättningstillgångar 281 259 269 161 244 588 229 771 242 936 240 480 248 150 201 978 202 596 202 003
Tillgångar 553 001 526 451 463 605 458 083 491 302 497 863 502 183 419 011 432 793 437 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 181 194 936 193 486 200 922 201 913 180 483 175 067 171 735 161 417 152 620
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 28 972 27 983 26 364 28 594 28 801 25 868 35 265 34 240 34 961 33 912
Långfristiga skulder 152 226 154 541 105 770 106 499 119 480 147 664 144 714 101 165 127 317 150 294
Kortfristiga skulder 151 622 148 991 137 985 122 068 141 108 143 848 147 137 111 871 109 098 100 357
Skulder och eget kapital 553 001 526 451 463 605 458 083 491 302 497 863 502 183 419 011 432 793 437 183
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 160 6 038 6 061 6 923 3 159 3 527 3 539 2 902 1 854 2 116
Varav tantiem till styrelse & VD - 300 455 849 170 198 193 186 222 -
Löner till övriga anställda 101 728 96 760 78 249 82 949 95 070 87 976 79 718 72 083 77 791 71 832
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 495 44 142 39 138 34 435 38 805 38 996 32 659 29 760 32 474 34 641
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 965 821 877 006 840 070 825 876 888 274 899 166 831 334 785 051 838 869 851 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 295 280 235 253 278 196 246 222 246 240
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 274 3 130 3 566 3 226 3 154 4 562 3 367 3 517 3 377 3 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 525 525 491 493 666 471 472 456 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 755 30 886 33 435 44 273 58 879 11 870 32 047 43 542 41 188 40 806
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,21% 4,56% 2,68% -6,90% -1,95% 7,96% 6,08% -6,01% -1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,63% 1,23% 1,70% 4,38% 7,08% -2,18% 2,03% 4,86% 4,48% 6,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,79% 0,74% 0,94% 2,46% 3,97% -1,21% 1,23% 2,61% 2,33% 3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,79% 19,03% 18,79% 19,87% 19,61% 19,51% 20,90% 21,92% 22,91% 21,43%
Rörelsekapital/omsättning 13,42% 13,71% 12,72% 13,20% 11,61% 10,81% 12,20% 11,54% 11,26% 12,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,82% 37,03% 41,74% 43,86% 41,10% 36,25% 34,86% 40,99% 37,30% 34,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,71% 78,93% 97,50% 111,99% 85,73% 87,92% 89,99% 98,14% 103,40% 107,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 800 1 000 1 130 400 292 484 118 149 248 210
Övrig omsättning - 334 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 429 89 -436 -310 -408 -426 -194 -206 -500
Resultat efter finansnetto -484 -459 15 021 -534 1 650 2 211 166 4 106 2 158
Årets resultat 1 492 1 015 15 540 2 433 832 98 30 3 886 2 029 706
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 680 66 130 22 173 22 173 23 873 25 377 10 526 9 742 8 788 10 583
Omsättningstillgångar 42 181 24 842 56 809 40 290 29 469 20 843 12 399 19 489 29 053 12 174
Tillgångar 109 861 90 972 78 982 62 463 53 342 46 220 22 925 29 231 37 841 22 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 840 22 349 21 334 15 794 23 361 22 529 6 928 6 897 3 011 981
Obeskattade reserver 2 667 2 667 3 894 4 628 4 362 3 869 4 589 6 485 6 178 5 938
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 184 59 597 20 333 20 333 10 333 10 333 333 583 10 497 15 497
Kortfristiga skulder 22 170 6 359 33 421 21 708 15 286 9 489 11 075 15 266 18 155 341
Skulder och eget kapital 109 861 90 972 78 982 62 463 53 342 46 220 22 925 29 231 37 841 22 757
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 12 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 800 1 334 1 130 400 292 484 118 149 248 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 734 429 89 -436 -310 -408 -426 -194 -206 -500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,00% -11,50% 182,50% 36,99% -39,67% 310,17% -20,81% -39,92% 18,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,69% 0,48% 19,14% 1,53% 3,33% 5,32% 1,57% 0,89% 1,08% 17,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 231,50% 44,10% 1 337,96% 239,50% 607,53% 507,85% 305,93% 174,50% 164,52% 1 879,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 501,38% 1 848,30% 2 069,73% 4 645,50% 4 857,19% 2 345,87% 1 122,03% 2 834,23% 4 394,35% 5 634,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,59% 26,85% 30,86% 31,06% 50,17% 54,91% 44,97% 39,95% 19,99% 23,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,26% 390,66% 169,98% 185,60% 192,78% 219,65% 111,95% 127,66% 160,03% 3 570,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...