Visa allt om Svedéns Maskiner AB
Visa allt om Svedéns Maskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 371 2 126 3 720 4 162 4 780 5 560 5 404 5 215 4 952 4 041
Övrig omsättning 288 624 621 1 068 78 1 15 8 24 104
Rörelseresultat (EBIT) 255 -202 383 1 233 509 1 237 1 201 1 005 1 060 620
Resultat efter finansnetto 174 -304 270 1 103 362 1 122 1 043 885 888 505
Årets resultat 526 567 773 858 441 557 452 320 364 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 236 5 022 6 566 6 289 6 236 5 867 5 735 4 736 3 678 4 984
Omsättningstillgångar 3 266 3 439 2 340 2 296 2 835 3 063 2 722 2 535 2 292 1 075
Tillgångar 7 502 8 461 8 906 8 585 9 071 8 930 8 457 7 271 5 970 6 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 536 3 011 2 924 2 150 1 293 1 633 1 076 624 804 640
Obeskattade reserver 836 1 336 2 366 3 090 3 090 3 333 2 973 2 552 2 101 1 722
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 445 3 302 2 721 2 390 3 885 2 915 3 467 3 305 2 358 2 496
Kortfristiga skulder 684 812 895 954 804 1 049 941 791 707 1 201
Skulder och eget kapital 7 502 8 461 8 906 8 585 9 071 8 930 8 457 7 271 5 970 6 059
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 390 320 252 69
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 821 951 988 1 118 1 050 649 825 989 1 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 238 249 266 287 279 275 349 396 383
Utdelning till aktieägare 320 0 0 0 0 0 0 0 500 200
Omsättning 2 659 2 750 4 341 5 230 4 858 5 561 5 419 5 223 4 976 4 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 186 1 063 1 240 1 387 1 593 1 853 1 801 1 738 1 238 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 577 431 424 482 457 461 518 432 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 892 497 1 572 2 284 1 742 2 387 2 171 1 764 1 607 1 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,52% -42,85% -10,62% -12,93% -14,03% 2,89% 3,62% 5,31% 22,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,40% -2,39% 4,33% 14,56% 5,88% 14,18% 14,22% 13,86% 18,38% 10,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,75% -9,50% 10,38% 30,03% 11,15% 22,77% 22,26% 19,33% 22,15% 15,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,98% 76,76% 77,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,71% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,90% 123,57% 38,84% 32,24% 42,49% 36,22% 32,96% 33,44% 32,01% -3,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,83% 47,90% 53,55% 53,12% 39,36% 45,79% 38,63% 34,45% 38,81% 31,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 477,49% 423,52% 261,45% 240,67% 351,49% 289,80% 287,57% 318,71% 322,21% 88,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...