Visa allt om Borge Byggkonsult AB
Visa allt om Borge Byggkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 082 769 1 445 5 826 7 714 7 667 7 248 7 353 7 200 9 987
Övrig omsättning - 5 21 60 - - 10 10 24 -
Rörelseresultat (EBIT) -97 8 275 -57 -20 255 135 -378 31 278
Resultat efter finansnetto -98 8 279 -41 7 288 139 -365 134 384
Årets resultat 12 6 284 64 4 242 165 6 150 251
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 556 1 685 1 699 1 725 1 754 1 834 1 158 1 158 1 083 1 113
Omsättningstillgångar 1 156 1 147 1 649 1 685 3 157 3 705 3 785 3 596 3 144 4 563
Tillgångar 2 713 2 831 3 348 3 410 4 911 5 539 4 943 4 754 4 227 5 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 297 2 284 2 879 2 795 2 731 2 727 2 484 2 319 2 313 2 163
Obeskattade reserver 0 114 114 199 324 324 368 458 839 926
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 171 385 125 38 66
Kortfristiga skulder 416 433 356 416 1 857 2 317 1 705 1 852 1 038 2 520
Skulder och eget kapital 2 713 2 831 3 348 3 410 4 911 5 539 4 943 4 754 4 227 5 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 400 - - 0 0 360 390 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 200 200 422 666 810 827 876 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 54 - 21 50 193 392 429 459 506
Utdelning till aktieägare 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 082 774 1 466 5 886 7 714 7 667 7 258 7 363 7 224 9 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 2 3 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 541 769 1 445 5 826 3 857 2 556 1 812 1 838 1 800 1 997
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 85 162 198 224 219 273 392 416 427 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -92 464 301 -28 9 314 227 -304 91 360
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,70% -46,78% -75,20% -24,47% 0,61% 5,78% -1,43% 2,12% -27,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,58% 0,28% 8,36% -1,20% 0,14% 5,22% 2,83% -7,68% 3,19% 6,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,96% 1,04% 19,38% -0,70% 0,09% 3,77% 1,93% -4,96% 1,88% 3,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,02% 82,83% 74,74% 7,93% 16,04% 10,34% 31,40% 26,53% 30,11% 31,20%
Rörelsekapital/omsättning 68,39% 92,85% 89,48% 21,78% 16,85% 18,10% 28,70% 23,72% 29,25% 20,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,67% 83,82% 88,65% 86,52% 60,47% 53,54% 55,74% 55,88% 69,01% 49,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,88% 264,90% 463,20% 320,67% 154,39% 130,13% 221,99% 187,69% 268,30% 171,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...