Visa allt om Säters Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 32 550 26 192 28 355 21 488 14 573 14 108 15 213 15 197 11 171 11 061
Övrig omsättning 983 1 020 1 094 402 335 21 151 - 91 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 026 2 181 827 1 776 473 346 413 417 130 170
Resultat efter finansnetto 980 2 119 691 1 627 253 134 160 270 -28 45
Årets resultat 633 942 505 727 191 67 107 109 13 8
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 781 3 499 3 298 3 659 4 069 4 539 5 039 2 771 3 102 3 333
Omsättningstillgångar 5 422 7 113 5 029 3 348 2 762 1 843 2 882 2 574 2 459 1 759
Tillgångar 9 203 10 612 8 327 7 007 6 832 6 381 7 922 5 344 5 561 5 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 724 2 791 2 149 1 644 958 767 825 718 629 685
Obeskattade reserver 1 901 1 767 890 890 214 214 180 180 80 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 017 1 683 1 817 1 687 3 106 2 619 2 952 1 563 1 953 1 631
Kortfristiga skulder 3 561 4 370 3 471 2 786 2 553 2 781 3 966 2 884 2 898 2 632
Skulder och eget kapital 9 203 10 612 8 327 7 007 6 832 6 381 7 922 5 344 5 561 5 092
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 556 525 589 536 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 5 649 4 473 4 275 4 592 3 873 3 325 3 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 1 956 1 509 1 574 1 590 1 271 1 181 1 339
Utdelning till aktieägare 1 000 700 300 0 0 0 125 0 0 0
Omsättning 33 533 27 212 29 449 21 890 14 908 14 129 15 364 15 197 11 262 11 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 20 17 14 15 18 16 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 480 1 191 1 418 1 264 1 041 941 845 950 745 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 479 479 465 443 432 361 362 346 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 514 2 592 1 296 2 187 983 896 925 863 582 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,27% -7,63% 31,96% 47,45% 3,30% -7,26% 0,11% 36,04% 0,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,32% 20,68% 9,94% 25,35% 6,92% 5,69% 5,24% 7,80% 2,34% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,20% 8,38% 2,92% 8,27% 3,25% 2,57% 2,73% 2,74% 1,16% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,86% 64,58% 57,78% 61,52% 62,36% 66,97% 64,78% 60,67% 66,81% 68,94%
Rörelsekapital/omsättning 5,72% 10,47% 5,49% 2,62% 1,43% -6,65% -7,13% -2,04% -3,93% -7,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,71% 39,29% 34,14% 33,37% 16,47% 14,64% 12,09% 15,92% 12,37% 15,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,97% 149,77% 134,40% 103,09% 82,96% 49,80% 63,62% 77,98% 65,22% 54,60%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...