Visa allt om Com Hem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 7 004 000 5 016 109 4 793 830 4 598 695 4 481 194 4 386 907 4 533 972 4 515 057 4 317 422 4 086 866
Övrig omsättning 89 000 143 761 116 597 48 264 57 590 20 850 18 943 13 707 9 517 12 590
Rörelseresultat (EBIT) 1 400 000 1 452 364 1 423 571 1 311 474 1 281 915 1 248 850 1 361 585 1 138 905 859 100 763 940
Resultat efter finansnetto 1 386 000 1 469 570 1 484 563 1 382 106 1 318 240 1 441 144 1 514 586 1 165 367 924 484 809 104
Årets resultat 393 000 1 012 444 95 219 548 293 -15 341 1 122 244 1 071 324 857 771 643 358 591 753
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 857 000 1 917 026 5 558 521 6 649 613 7 202 685 7 380 324 7 527 301 7 290 018 5 941 534 5 616 173
Omsättningstillgångar 1 908 000 2 150 758 1 464 762 976 184 971 612 883 248 947 011 1 252 271 1 186 486 1 352 437
Tillgångar 5 765 000 4 067 784 7 023 283 7 625 797 8 174 297 8 263 572 8 474 312 8 542 289 7 128 020 6 968 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 455 000 1 994 360 2 808 852 3 713 633 2 640 340 2 105 681 2 116 164 2 012 014 1 628 335 60 967
Obeskattade reserver 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 281 000 31 171 36 163 36 676 31 418 32 851 31 309 31 715 13 708 15 306
Långfristiga skulder 0 0 1 432 884 1 679 472 2 595 905 2 765 977 2 711 267 3 776 947 3 090 922 3 279 164
Kortfristiga skulder 2 729 000 2 042 253 2 745 384 2 196 016 2 906 634 3 359 063 3 615 572 2 721 613 2 395 055 3 613 173
Skulder och eget kapital 5 765 000 4 067 784 7 023 283 7 625 797 8 174 297 8 263 572 8 474 312 8 542 289 7 128 020 6 968 610
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 539 000 491 078 458 124 461 845 454 646 408 530 356 924 308 344 251 184 224 682
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 291 000 239 729 207 232 200 709 196 328 191 914 152 537 147 495 136 230 111 522
Utdelning till aktieägare 800 000 1 310 000 2 078 611 1 000 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 093 000 5 159 870 4 910 427 4 646 959 4 538 784 4 407 757 4 552 915 4 528 764 4 326 939 4 099 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 876 1 040 993 1 068 1 022 945 773 777 586 535
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 995 4 823 4 828 4 306 4 385 4 642 5 865 5 811 7 368 7 639
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 947 703 670 620 637 635 659 587 661 628
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 801 000 2 424 499 2 340 301 2 181 500 2 075 362 1 921 607 2 082 409 1 947 797 1 733 316 1 603 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,63% 4,64% 4,24% 2,62% 2,15% -3,24% 0,42% 4,58% 5,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,37% 36,74% 21,97% 19,29% 18,31% 19,59% 20,16% 17,09% 15,98% 14,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,06% 29,80% 32,19% 31,99% 33,39% 36,90% 37,69% 32,34% 26,38% 24,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,75% 47,16% 48,40% 50,38% 51,88% 51,93% 51,89% 49,08% 46,17% 46,91%
Rörelsekapital/omsättning -11,72% 2,16% -26,71% -26,53% -43,18% -56,44% -58,86% -32,54% -27,99% -55,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,64% 49,03% 39,99% 48,70% 32,30% 25,48% 24,97% 23,55% 22,84% 0,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,59% 103,52% 51,83% 42,52% 32,12% 25,30% 25,49% 44,88% 48,32% 36,76%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...