Visa allt om KB Components Plastunion Aktiebolag
Visa allt om KB Components Plastunion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 171 555 174 097 164 893 251 464 167 235 151 216 133 464 153 243 203 430 245 437
Övrig omsättning 910 780 2 275 755 168 213 709 1 766 2 614 1 160
Rörelseresultat (EBIT) 10 625 9 318 10 870 18 148 12 144 8 919 6 795 8 833 2 908 21 086
Resultat efter finansnetto 10 492 9 654 11 517 18 235 11 964 8 005 6 324 8 009 1 750 19 951
Årets resultat 1 742 7 290 7 189 12 949 7 481 5 563 3 779 5 842 3 068 12 002
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 283 87 105 47 950 42 634 22 133 22 273 23 941 40 089 44 121 75 264
Omsättningstillgångar 103 687 47 455 49 944 55 690 57 184 50 543 60 464 55 334 63 843 56 072
Tillgångar 161 970 134 560 97 894 98 324 79 318 72 817 84 405 95 423 107 963 131 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 123 62 381 23 478 16 955 14 006 9 525 9 962 21 182 15 219 27 151
Obeskattade reserver 30 130 31 158 30 881 28 561 27 952 27 458 28 613 28 953 29 684 35 255
Avsättningar (tkr) 10 051 10 663 667 0 0 0 0 0 2 683 268
Långfristiga skulder 20 088 0 0 16 241 684 1 105 3 859 6 782 10 577 16 203
Kortfristiga skulder 37 578 30 358 42 868 36 567 36 676 34 729 41 971 38 505 49 800 52 459
Skulder och eget kapital 161 970 134 560 97 894 98 324 79 318 72 817 84 405 95 423 107 963 131 336
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 106 1 792 1 264 1 396 1 380 1 116 1 135 1 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 772 33 435 28 861 41 975 26 786 25 542 23 364 26 588 32 518 34 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 254 12 626 10 437 16 495 10 816 10 703 9 478 11 032 13 032 14 328
Utdelning till aktieägare 24 000 0 5 000 0 5 000 3 000 6 000 15 000 0 15 000
Omsättning 172 465 174 877 167 168 252 219 167 403 151 429 134 173 155 009 206 044 246 597
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 84 69 73 77 76 71 85 112 148
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 042 2 073 2 390 3 445 2 172 1 990 1 880 1 803 1 816 1 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 555 577 837 516 506 490 464 424 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 042 13 816 13 527 22 579 15 081 11 873 10 361 13 230 8 579 27 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,46% 5,58% -34,43% 50,37% 10,59% 13,30% -12,91% -24,67% -17,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,86% 7,32% 12,12% 18,97% 15,32% 12,46% 8,19% 9,74% 2,72% 16,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,48% 5,66% 7,20% 7,42% 7,26% 6,00% 5,18% 6,06% 1,45% 8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,63% 46,63% 45,48% 45,31% 43,82% 45,63% 47,80% 46,82% 42,24% 41,55%
Rörelsekapital/omsättning 38,54% 9,82% 4,29% 7,60% 12,26% 10,46% 13,86% 10,98% 6,90% 1,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,10% 64,42% 48,59% 38,65% 43,63% 40,87% 36,79% 44,04% 33,89% 40,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,60% 89,97% 68,26% 83,77% 104,21% 83,17% 101,06% 101,63% 92,70% 60,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...