Visa allt om Bravida Service Mellersta AB
Visa allt om Bravida Service Mellersta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 698 25 228 25 251 26 148 26 550 26 636 31 293 35 453 41 252 27 434
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 206 32 205 15 0 -40 -45 -112 -122
Resultat efter finansnetto -23 208 43 241 108 205 50 -4 -17 0
Årets resultat -20 -18 -14 -12 74 148 -305 -4 -17 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 409 6 679 6 681 7 261 8 229 9 590 13 508 6 827 9 623 7 595
Tillgångar 6 409 6 679 6 681 7 261 8 229 9 590 13 508 6 827 9 623 7 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 010 1 030 1 048 1 062 1 075 1 090 1 103 148 153 170
Obeskattade reserver 0 0 0 450 450 450 450 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 397 5 649 5 633 5 749 6 704 8 050 11 955 6 679 9 470 7 425
Skulder och eget kapital 6 409 6 679 6 681 7 261 8 229 9 590 13 508 6 827 9 623 7 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 19 280 19 700 19 352 20 964 19 878 23 483 27 121 29 546 17 821
Varav resultatlön till övriga anställda - 2 703 339 - - 295 228 268 - -
Sociala kostnader - 5 567 4 947 6 198 5 276 5 038 6 269 6 899 21 592 6 856
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 698 25 228 25 251 26 148 26 550 26 636 31 293 35 453 41 252 27 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 36 43 43 42 42 52 61 76 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 597 701 587 608 632 634 602 581 543 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 691 584 600 630 633 598 580 541 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 206 32 205 15 0 -40 -45 -112 -122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,03% -0,09% -3,43% -1,51% -0,32% -14,88% -11,73% -14,06% 50,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,36% 3,13% 0,67% 3,39% 1,42% 2,21% 0,58% 0,29% -0,14% 0,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,10% 0,83% 0,18% 0,94% 0,44% 0,80% 0,25% 0,06% -0,03% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,46% 4,08% 4,15% 5,78% 5,74% 5,78% 4,96% 0,42% 0,37% 0,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,76% 15,42% 15,69% 19,46% 17,09% 14,82% 10,62% 2,17% 1,59% 2,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,75% 118,23% 118,60% 126,30% 122,75% 119,13% 112,99% 102,22% 101,62% 102,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...