Visa allt om Aktiebolaget Tenhults Maskinstation
Visa allt om Aktiebolaget Tenhults Maskinstation

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 27 32 40 38 2 60 86 5 368 7 219
Övrig omsättning 311 - - - 4 3 838 230 884 - -
Rörelseresultat (EBIT) 327 -7 -161 -266 -268 3 506 -124 576 931 993
Resultat efter finansnetto 337 16 -128 -214 -216 3 559 -102 585 954 981
Årets resultat 263 12 8 27 22 2 413 95 315 509 531
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 137 140 241 295
Omsättningstillgångar 1 360 961 1 261 1 583 2 001 5 889 2 255 2 776 2 980 3 265
Tillgångar 1 360 961 1 261 1 583 2 001 5 889 2 391 2 916 3 220 3 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 796 533 822 1 013 1 091 3 869 1 456 1 761 2 046 2 138
Obeskattade reserver 410 410 410 550 800 1 050 770 1 010 860 620
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 154 18 30 20 110 969 165 145 314 653
Skulder och eget kapital 1 360 961 1 261 1 583 2 001 5 889 2 391 2 916 3 220 3 560
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 100 100 100 100 100 250 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 100 100 100 150 150 98 567 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 20 20 26 26 9 206 261
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 2 800 0 200 600 600
Omsättning 338 27 32 40 42 3 840 290 970 5 368 7 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 14 16 20 19 1 30 43 1 789 2 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 50 110 110 138 138 105 345 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 327 -7 -161 -266 -268 3 506 -121 579 985 1 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -15,62% -20,00% 5,26% 1 800,00% -96,67% -30,23% -98,40% -25,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,85% 1,77% -10,15% -13,52% -10,79% 60,43% -4,27% 20,03% 29,94% 28,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 251,85% 62,96% -400,00% -535,00% -568,42% 177 950,00% -170,00% 679,07% 17,96% 14,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,86% 43,09%
Rörelsekapital/omsättning 4 466,67% 3 492,59% 3 846,88% 3 907,50% 4 976,32% 246 000,00% 3 483,33% 3 059,30% 49,66% 36,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,04% 88,74% 90,55% 91,09% 83,99% 78,84% 84,63% 85,92% 82,77% 72,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 883,12% 5 338,89% 4 203,33% 7 915,00% 1 819,09% 607,74% 1 366,67% 1 914,48% 503,82% 316,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...