Visa allt om Food Folk Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 007 904 888 127 856 306 671 994 630 087 851 235 1 053 623 1 148 806 1 383 287 1 439 307
Övrig omsättning 187 013 52 196 41 761 37 383 12 195 26 191 4 603 16 703 10 194 10 799
Rörelseresultat (EBIT) 354 948 213 927 248 710 206 416 178 790 194 604 179 899 179 228 189 274 185 401
Resultat efter finansnetto 370 534 161 715 197 955 172 560 144 464 199 377 183 594 184 248 195 691 195 519
Årets resultat 279 642 167 622 76 247 12 490 148 879 176 708 132 743 125 619 130 073 128 021
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 263 153 1 096 471 1 083 385 976 724 1 014 376 1 104 761 1 168 933 1 477 668 1 539 825 1 440 290
Omsättningstillgångar 682 065 760 487 705 755 473 112 490 906 392 471 876 539 472 814 354 212 300 898
Tillgångar 1 945 218 1 856 958 1 789 140 1 449 836 1 505 282 1 497 232 2 045 472 1 950 482 1 894 037 1 741 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 486 285 844 118 222 41 975 273 972 899 467 1 424 308 1 291 565 1 194 897 1 068 694
Obeskattade reserver 264 748 315 924 380 939 319 139 351 674 409 275 438 385 429 939 434 260 407 852
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 986 883 941 281 967 612 655 236 672 518 20 000 20 000 14 000 14 000 0
Kortfristiga skulder 348 101 313 909 322 367 433 486 207 118 168 490 162 779 214 978 250 880 264 642
Skulder och eget kapital 1 945 218 1 856 958 1 789 140 1 449 836 1 505 282 1 497 232 2 045 472 1 950 482 1 894 037 1 741 188
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 701 4 711 5 200 4 851 0 6 655 2 102 2 592 4 151 5 370
Varav tantiem till styrelse & VD 3 222 1 326 1 569 1 801 0 533 391 249 1 240 2 930
Löner till övriga anställda 193 070 149 039 154 232 102 890 106 867 170 234 223 685 260 149 338 690 358 928
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 70 673 63 610 64 419 48 187 52 282 66 731 80 213 85 148 101 524 103 948
Utdelning till aktieägare 220 000 220 000 0 0 250 000 750 061 747 326 0 0 0
Omsättning 1 194 917 940 323 898 067 709 377 642 282 877 426 1 058 226 1 165 509 1 393 481 1 450 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 336 297 274 118 126 364 617 756 1 031 1 061
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 000 2 990 3 125 5 695 5 001 2 339 1 708 1 520 1 342 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 757 870 1 440 1 263 669 496 460 431 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 442 116 316 377 335 782 298 551 264 003 292 521 287 370 292 339 290 445 283 104
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,49% 3,72% 27,43% 6,65% -25,98% -19,21% -8,29% -16,95% -3,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,99% 12,16% 14,31% 14,66% 10,82% 13,33% 8,99% 9,47% 10,35% 11,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,51% 25,41% 29,91% 31,63% 25,86% 23,45% 17,45% 16,08% 14,17% 13,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,92% 91,18% 92,50% 97,80% 70,71% 63,11% 55,55% 53,31% 51,54% 50,37%
Rörelsekapital/omsättning 33,13% 50,28% 44,77% 5,90% 45,04% 26,31% 67,74% 22,44% 7,47% 2,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,38% 28,66% 23,22% 20,06% 36,42% 81,40% 86,35% 83,41% 80,97% 78,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,16% 241,70% 218,46% 108,82% 237,02% 232,44% 536,99% 218,74% 139,48% 111,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!