Visa allt om Ewes Ferroal AB
Visa allt om Ewes Ferroal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 339 6 770 11 349 12 820 13 981 16 100 15 944 17 054 17 715 12 603
Övrig omsättning 7 314 21 - - 4 388 260 148 15 1
Rörelseresultat (EBIT) 5 595 -2 514 -1 366 67 106 -56 516 665 1 102 -354
Resultat efter finansnetto 5 580 -2 545 -1 412 31 93 -148 494 613 1 031 -385
Årets resultat 5 580 -2 545 -1 412 31 93 102 4 613 1 031 -385
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 706 784 807 277 302 357 496 817 973
Omsättningstillgångar 4 129 796 2 550 4 704 3 882 7 333 7 050 6 973 6 456 4 637
Tillgångar 4 129 1 502 3 333 5 512 4 159 7 635 7 408 7 468 7 272 5 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 618 -1 962 583 1 995 1 964 1 871 3 569 3 565 2 952 1 921
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 873 873 873 873 873
Långfristiga skulder 0 11 69 140 212 284 356 428 500 572
Kortfristiga skulder 511 3 453 2 682 3 377 1 983 4 607 2 360 2 602 2 947 2 244
Skulder och eget kapital 4 129 1 502 3 333 5 512 4 159 7 635 7 408 7 468 7 272 5 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 652 1 582 489 836 673 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 560 3 388 4 083 4 109 3 574 2 951 4 149 3 593 3 337 2 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 346 1 423 1 612 1 679 1 713 1 791 2 156 1 535 1 424 1 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 653 6 791 11 349 12 820 13 985 16 488 16 204 17 202 17 730 12 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 6 11 11 11 12 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 339 1 128 1 032 1 165 1 271 1 342 1 226 1 312 1 363 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 918 812 535 546 492 580 535 490 438 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 615 -2 437 -1 273 167 155 -1 732 869 1 312 -148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,99% -40,35% -11,47% -8,30% -13,16% 0,98% -6,51% -3,73% 40,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 135,50% -167,38% -40,98% 1,22% 3,68% -0,71% 7,02% 9,44% 15,24% -6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 650,44% -37,13% -12,04% 0,52% 1,09% -0,34% 3,26% 4,13% 6,25% -2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -57,23% 54,22% 57,67% 66,13% 58,19% 57,23% 63,07% 53,07% 50,86% 50,75%
Rörelsekapital/omsättning 1 067,26% -39,25% -1,16% 10,35% 13,58% 16,93% 29,42% 25,63% 19,81% 18,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,62% -130,63% 17,49% 36,19% 47,22% 24,51% 50,66% 47,74% 40,59% 34,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 808,02% 7,62% 47,46% 84,90% 73,42% 93,38% 203,77% 170,64% 169,46% 131,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...