Visa allt om Sawi Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 81 846 91 994 97 509 25 595 97 201 73 664 97 261 103 600 75 330 74 854
Övrig omsättning 99 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 605 3 665 5 279 785 8 066 4 644 764 2 389 503 2 512
Resultat efter finansnetto 6 599 3 646 5 228 1 046 7 980 4 553 538 2 259 419 2 526
Årets resultat 73 2 830 3 041 814 7 144 3 546 1 052 1 238 427 1 809
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 50 111 229 275 355 640 523 828 596
Omsättningstillgångar 25 260 23 810 23 759 20 470 30 675 23 479 23 584 26 391 24 533 19 536
Tillgångar 25 486 23 860 23 871 20 699 30 951 23 834 24 224 26 915 25 361 20 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 877 6 805 3 975 934 12 570 5 926 2 880 2 328 1 591 7 163
Obeskattade reserver 1 300 1 300 1 300 0 0 1 200 1 200 2 050 1 500 1 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 674 1 704 1 821 5 056 5 174 6 291 348
Kortfristiga skulder 17 309 15 755 18 596 18 091 16 677 14 887 15 088 17 363 15 979 10 920
Skulder och eget kapital 25 486 23 860 23 871 20 699 30 951 23 834 24 224 26 915 25 361 20 132
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 722 708 - - - - 1 232 1 007 1 274 1 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 087 9 363 - - 9 857 8 647 8 694 8 870 8 851 6 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 876 3 627 0 - 3 743 3 154 3 842 3 613 3 853 2 637
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 12 450 500 500 500 500 0
Omsättning 81 945 92 001 97 509 25 595 97 201 73 664 97 261 103 600 75 330 74 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 22 22 22 22 26 26 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 897 4 000 4 432 1 163 4 418 3 348 3 741 3 985 2 790 3 255
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 592 596 199 614 527 523 541 525 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 687 3 726 5 397 831 8 297 4 844 986 2 543 761 2 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,03% -5,66% 280,97% - 31,95% -24,26% -6,12% 37,53% 0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,92% 15,36% 22,11% 5,13% 26,08% 19,69% 3,31% 9,11% 2,34% 12,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,07% 3,98% 5,41% 4,15% 8,30% 6,37% 0,82% 2,37% 0,79% 3,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,96% 22,35% 26,53% 23,94% 25,23% 25,83% 17,94% 18,06% 23,01% 20,67%
Rörelsekapital/omsättning 9,71% 8,76% 5,29% 9,29% 14,40% 11,66% 8,74% 8,71% 11,36% 11,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,96% 32,77% 20,90% 4,51% 40,61% 28,79% 15,75% 14,26% 10,63% 41,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,47% 150,56% 127,23% 112,46% 171,92% 141,79% 130,91% 132,34% 113,07% 177,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!