Visa allt om Erik Söderqvist Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Erik Söderqvist Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 434 511 765 693 916 1 206 1 190 1 131 1 373 1 718
Övrig omsättning - - - 48 46 669 42 32 338 230
Rörelseresultat (EBIT) -184 -120 -11 -160 -120 482 -156 -314 -228 -588
Resultat efter finansnetto 140 411 11 809 -107 492 -152 -309 -210 -575
Årets resultat 140 411 11 809 -107 492 -152 -309 -210 -575
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 106 106 196 196 196 196 196 170 206
Omsättningstillgångar 839 1 195 1 065 1 377 1 119 1 271 826 999 1 441 1 566
Tillgångar 945 1 301 1 171 1 573 1 315 1 467 1 022 1 195 1 611 1 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 817 1 177 1 016 1 405 1 095 1 202 740 893 1 201 1 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 117 154 168 219 264 282 303 409 361
Skulder och eget kapital 945 1 301 1 171 1 573 1 315 1 467 1 022 1 195 1 611 1 773
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 357 340 586 784 756 751 912 925
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 454 435 155 172 4 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 88 78 116 241 323 437 494 557 656 661
Utdelning till aktieägare 0 400 250 400 0 0 30 0 0 0
Omsättning 434 511 765 741 962 1 875 1 232 1 163 1 711 1 948
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 145 170 255 231 229 302 298 283 343 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 175 215 258 235 318 325 338 405 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -184 -120 -11 -160 -120 482 -156 -314 -191 -534
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,07% -33,20% 10,39% -24,34% -24,05% 1,34% 5,22% -17,63% -20,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,81% 31,59% 0,94% 51,43% -8,14% 33,54% -14,87% -25,86% -13,04% -32,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,26% 80,43% 1,44% 116,74% -11,68% 40,80% -12,77% -27,32% -15,29% -33,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 165,44% 210,96% 119,08% 174,46% 98,25% 83,50% 45,71% 61,54% 75,16% 70,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,46% 90,47% 86,76% 89,32% 83,27% 81,94% 72,41% 74,73% 74,55% 79,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 693,39% 1 021,37% 691,56% 819,64% 510,96% 481,44% 292,91% 329,70% 352,32% 433,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...