Visa allt om Jan Nilssons Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 911 2 413 1 925 1 682 1 919 2 257 1 991 2 179 3 022 3 193
Övrig omsättning 16 21 0 0 5 12 33 17 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 473 355 33 -81 16 661 277 690 1 178 1 070
Resultat efter finansnetto 475 357 37 -77 29 673 307 748 1 212 1 074
Årets resultat 337 312 198 137 213 499 222 389 663 586
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 078 1 145 1 135 633 205 391 543 306 261 291
Omsättningstillgångar 1 098 895 761 1 370 2 439 2 776 2 313 2 609 2 857 2 414
Tillgångar 2 176 2 040 1 897 2 004 2 644 3 167 2 855 2 915 3 118 2 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 215 1 129 947 878 1 073 1 261 981 915 1 426 1 343
Obeskattade reserver 739 695 740 959 1 214 1 461 1 430 1 413 1 197 889
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 8 32 5 3 1 7 14 52 22
Kortfristiga skulder 218 208 178 161 354 445 437 574 442 451
Skulder och eget kapital 2 176 2 040 1 897 2 004 2 644 3 167 2 855 2 915 3 118 2 705
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 691 495 596 609 643 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 258 192 222 205 197 213
Utdelning till aktieägare 300 250 130 130 332 400 220 155 900 580
Omsättning 2 927 2 434 1 925 1 682 1 924 2 269 2 024 2 196 3 022 3 193
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 456 1 207 963 841 960 1 129 996 1 090 1 511 1 597
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 508 380 328 481 348 412 410 424 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 545 432 142 43 128 827 441 774 1 236 1 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,64% 25,35% 14,45% -12,35% -14,98% 13,36% -8,63% -27,90% -5,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,83% 17,50% 1,95% -3,84% 1,10% 21,25% 10,86% 25,73% 38,97% 39,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,32% 14,79% 1,92% -4,58% 1,51% 29,82% 15,57% 34,42% 40,21% 33,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,61% 73,60% 71,32% 66,77% 76,60% 78,64% 71,47% 83,34% 76,27% 73,94%
Rörelsekapital/omsättning 30,23% 28,47% 30,29% 71,88% 108,65% 103,28% 94,22% 93,39% 79,91% 61,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,33% 81,92% 80,35% 81,14% 76,40% 75,80% 73,43% 67,11% 74,03% 73,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 499,54% 427,88% 419,66% 843,48% 686,44% 622,92% 526,09% 452,09% 641,86% 529,71%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...