Visa allt om Jan Karlssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Jan Karlssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 584 6 444 6 621 7 073 7 243 7 265 6 369 6 191 7 404 7 299
Övrig omsättning 185 84 136 - 30 916 57 85 186 651
Rörelseresultat (EBIT) 676 381 815 779 674 1 754 295 534 1 240 1 849
Resultat efter finansnetto 682 395 830 827 699 1 782 285 519 1 186 1 623
Årets resultat 1 032 768 964 706 594 576 487 488 865 667
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 578 2 343 4 199 5 056 3 941 4 784 3 155 4 318 4 116 5 330
Omsättningstillgångar 4 070 5 216 6 510 5 846 6 743 5 864 6 560 4 878 5 085 3 244
Tillgångar 5 648 7 558 10 708 10 901 10 684 10 648 9 715 9 197 9 201 8 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 390 4 758 7 490 6 525 5 820 6 225 6 149 5 662 5 175 4 310
Obeskattade reserver 1 257 1 904 2 499 2 915 3 001 3 116 2 127 2 511 2 662 2 685
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 001 896 719 1 461 1 864 1 307 1 439 1 024 1 365 1 579
Skulder och eget kapital 5 648 7 558 10 708 10 901 10 684 10 648 9 715 9 197 9 201 8 574
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 692 678 674 678 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 263 1 327 1 675 1 758 917 944 892 908 954
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 321 313 465 766 536 587 535 635 599
Utdelning till aktieägare 1 000 2 400 3 500 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 6 769 6 528 6 757 7 073 7 273 8 181 6 426 6 276 7 590 7 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 611 1 655 1 415 1 449 1 453 1 274 1 238 1 481 1 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 422 425 440 508 441 454 434 457 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 784 1 738 2 172 2 037 1 806 2 959 1 459 1 711 2 431 2 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,17% -2,67% -6,39% -2,35% -0,30% 14,07% 2,88% -16,38% 1,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,08% 5,21% 7,77% 7,59% 6,70% 16,94% 3,09% 5,93% 13,24% 19,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,36% 6,11% 12,57% 11,69% 9,89% 24,83% 4,71% 8,80% 16,45% 22,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,61% 67,04% 87,46% 62,00% 67,36% 62,73% 80,41% 62,25% 50,24% 22,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,38% 82,60% 88,15% 80,71% 75,18% 80,03% 79,43% 81,69% 77,07% 72,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 406,59% 582,14% 905,42% 400,14% 361,75% 448,66% 455,87% 476,37% 372,53% 205,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...