Visa allt om Olsonic AB
Visa allt om Olsonic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 544 71 103 60 817 52 241 65 770 83 877 86 712 76 309 78 749 83 428
Övrig omsättning 124 71 158 - - - 10 27 40 48
Rörelseresultat (EBIT) 1 317 582 961 -530 -2 087 799 2 316 1 133 1 701 1 578
Resultat efter finansnetto 51 530 969 -540 -2 629 763 2 360 1 178 1 777 1 622
Årets resultat 51 530 969 -540 -2 606 502 2 156 952 1 637 1 076
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 755 0 19 19 228 764 1 094 1 438 1 323 1 306
Omsättningstillgångar 14 467 15 214 14 454 11 386 13 285 20 594 21 224 17 784 16 295 17 437
Tillgångar 15 222 15 214 14 474 11 406 13 513 21 359 22 318 19 222 17 618 18 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 239 3 188 2 657 1 688 2 528 5 534 5 832 4 177 4 725 3 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 23 26 774 1 070 1 752
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 265 457 1 406 2 447 1 614 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 718 11 570 10 410 7 271 9 371 15 801 16 460 14 272 11 823 13 104
Skulder och eget kapital 15 222 15 214 14 474 11 406 13 513 21 359 22 318 19 222 17 618 18 743
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 787 1 094 1 126 1 117 1 241 1 356 1 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 191 6 809 6 812 8 082 9 023 8 640 7 221 6 389 6 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 048 2 921 3 160 3 780 4 282 3 919 3 458 3 229 3 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 800 500 1 500 800
Omsättning 71 668 71 174 60 975 52 241 65 770 83 877 86 722 76 336 78 789 83 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 17 22 27 31 31 27 4 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 975 3 950 3 577 2 375 2 436 2 706 2 797 2 826 19 687 3 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 583 592 489 480 466 441 441 2 744 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 506 582 985 -322 -1 759 1 168 3 132 1 817 2 252 2 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,62% 16,91% 16,42% -20,57% -21,59% -3,27% 13,63% -3,10% -5,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,75% 3,85% 7,02% -4,13% -18,93% 3,81% 10,64% 6,21% 10,18% 8,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,86% 0,82% 1,67% -0,90% -3,89% 0,97% 2,74% 1,56% 2,28% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,68% 23,08% 25,52% 21,59% 19,24% 20,90% 19,55% 17,94% 16,27% 15,41%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 5,12% 6,65% 7,88% 5,95% 5,71% 5,49% 4,60% 5,68% 5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,28% 20,95% 18,36% 14,80% 18,71% 25,99% 26,22% 24,70% 31,19% 27,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,24% 83,59% 91,72% 96,88% 90,82% 92,42% 101,33% 92,13% 98,99% 104,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...