Visa allt om RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Visa allt om RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 695 702 2 470 285 2 107 339 1 977 447 1 807 213 1 676 336 1 553 771 1 456 415 628 031 343 058
Övrig omsättning 30 646 44 818 23 725 15 502 20 950 21 215 16 925 19 942 1 007 17 472
Rörelseresultat (EBIT) 14 221 56 670 40 499 51 074 32 484 15 557 41 466 77 095 10 471 15 086
Resultat efter finansnetto 27 170 59 127 38 231 57 898 40 805 24 565 53 744 75 843 12 978 19 508
Årets resultat 27 344 52 055 30 103 47 691 30 013 11 143 38 228 57 907 6 899 17 228
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 178 447 1 105 128 960 436 941 515 793 390 508 208 446 695 405 259 403 369 154 485
Omsättningstillgångar 1 340 039 1 465 162 1 158 653 1 104 892 1 013 525 923 072 923 746 882 072 761 768 212 693
Tillgångar 2 518 486 2 570 290 2 119 089 2 046 407 1 806 915 1 431 280 1 370 441 1 287 330 1 165 137 367 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 980 211 961 582 870 870 847 550 809 938 806 090 781 776 743 384 641 554 185 126
Minoritetsintressen 0 0 86 608 79 610 64 949 0 0 0 43 137 27 460
Avsättningar (tkr) 2 600 5 658 35 624 35 773 11 955 0 0 15 37 613 1 699
Långfristiga skulder 291 716 321 197 231 800 248 600 25 996 34 974 34 333 34 121 0 0
Kortfristiga skulder 1 243 959 1 281 853 894 187 834 874 894 077 590 216 554 332 509 810 442 833 152 893
Skulder och eget kapital 2 518 486 2 570 290 2 119 089 2 046 407 1 806 915 1 431 280 1 370 441 1 287 330 1 165 137 367 178
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 23 523 15 730 33 135 26 486 22 556 22 007 26 741 22 548 9 437 6 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 412
Löner till övriga anställda 1 128 888 1 046 013 880 171 835 608 769 598 688 318 621 533 561 855 224 530 134 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 538 267 502 035 423 179 383 575 395 608 363 222 304 178 280 659 111 314 65 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 726 348 2 515 103 2 131 064 1 992 949 1 828 163 1 697 551 1 570 696 1 476 357 629 038 360 530
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 041 2 014 1 745 1 673 1 586 1 449 1 379 1 285 1 236 306
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 321 1 227 1 208 1 182 1 139 1 157 1 127 1 133 508 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 866 802 796 773 754 758 720 702 301 702
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 156 695 164 488 133 920 123 103 96 168 71 128 95 687 129 892 25 465 20 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,13% 17,22% 6,57% 9,42% 7,81% 7,89% 6,68% 131,90% 83,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,43% 2,44% 1,99% 2,88% 2,32% 1,82% 4,02% 6,21% 1,21% 5,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,33% 2,54% 2,00% 2,99% 2,32% 1,55% 3,55% 5,49% 2,25% 5,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,56% 7,42% 12,55% 13,65% 6,61% 19,86% 23,78% 25,56% 50,78% 17,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,92% 37,41% 41,10% 41,42% 44,82% 56,32% 57,05% 57,75% 55,06% 50,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,18% 113,77% 129,01% 131,76% 104,58% 153,97% 164,28% 171,03% 161,20% 106,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 36 672 60 733 49 658 40 738 19 336 16 736 16 181 16 000 14 000 10 100
Övrig omsättning 128 134 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 36 -10 251 -1 788 -2 376 -2 101 -339 -2 736 -1 457
Resultat efter finansnetto 19 28 102 1 953 291 76 96 126 -485 -870
Årets resultat 19 28 102 1 953 291 76 96 126 -485 -870
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 452 315 452 365 457 629 457 521 457 503 457 511 457 598 457 725 457 761 29 092
Omsättningstillgångar 27 376 74 707 67 250 49 010 19 788 10 696 9 570 10 984 11 375 10 425
Tillgångar 479 691 527 072 524 879 506 531 477 291 468 207 467 168 468 709 469 136 39 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 463 412 463 393 463 365 463 263 461 310 461 019 460 943 460 847 460 721 32 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 49 189 330 470
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 279 63 679 61 514 43 268 15 981 7 188 6 176 7 673 8 085 6 616
Skulder och eget kapital 479 691 527 072 524 879 506 531 477 291 468 207 467 168 468 709 469 136 39 517
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 824 4 358 2 795 2 425 2 127 2 495 2 357 2 437 2 065 1 887
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 371 6 721 8 121 6 305 4 561 3 691 2 884 2 050 2 165 841
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 012 8 028 5 733 4 451 1 524 3 366 2 892 2 837 2 367 1 698
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 800 60 867 49 658 40 738 19 336 16 736 16 181 16 000 14 000 10 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 9 7 7 6 6 6 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 334 6 748 7 094 5 820 3 223 2 789 2 697 3 200 2 800 3 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 097 2 292 2 883 1 940 1 761 1 636 1 454 1 480 1 310 1 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 72 12 293 -1 733 -2 328 -2 038 -274 -2 694 -1 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,62% 22,30% 21,90% 110,68% 15,54% 3,43% 1,13% 14,29% 38,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 0,01% 0,02% 0,39% 0,06% 0,02% 0,02% 0,03% -0,10% -2,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,06% 0,07% 0,21% 4,79% 1,51% 0,47% 0,61% 0,81% -3,21% -8,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,26% 18,16% 11,55% 14,09% 19,69% 20,96% 20,98% 20,69% 23,50% 37,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,61% 87,92% 88,28% 91,46% 96,65% 98,46% 98,67% 98,32% 98,21% 82,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,17% 117,32% 109,32% 113,27% 123,82% 148,80% 154,95% 143,15% 140,69% 157,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...