Visa allt om Scandector Aktiebolag
Visa allt om Scandector Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 166 456 1 147 249 1 042 980 644 416 428 900 309 840 157 606 111 514 102 003 332 181
Övrig omsättning 841 770 3 842 29 444 1 196 12 689 174 111 4 229 141
Rörelseresultat (EBIT) 38 194 44 995 3 262 -30 679 -40 102 4 710 25 529 -4 811 14 027 36 250
Resultat efter finansnetto 22 044 116 432 -8 312 46 186 22 943 -12 254 34 872 21 905 36 833 30 631
Årets resultat 5 142 103 055 -20 792 32 171 19 885 -13 344 29 003 21 902 31 930 20 576
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 392 051 276 108 269 797 315 893 349 637 434 973 201 757 217 552 181 350 200 731
Omsättningstillgångar 99 432 88 652 269 685 287 957 149 237 146 460 100 172 87 700 111 676 84 743
Tillgångar 491 483 364 760 539 482 603 850 498 874 581 434 301 929 305 252 293 026 285 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 875 277 650 194 059 212 177 181 189 162 904 188 414 189 296 197 394 195 464
Minoritetsintressen 22 777 0 0 10 295 12 681 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 220 368 7 540 7 288 745 746 5 743 4 691 4 691 4 106
Långfristiga skulder 135 000 500 71 204 103 449 115 513 145 982 40 400 42 600 14 650 15 250
Kortfristiga skulder 95 612 86 241 266 679 270 640 188 746 271 803 67 373 68 665 76 291 70 655
Skulder och eget kapital 491 483 364 760 539 482 603 850 498 874 581 434 301 929 305 252 293 026 285 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 901 8 345 7 295 4 404 5 278 6 473 5 301 4 443 3 817 1 690
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 322 191 870 183 000 98 196 39 758 26 856 16 513 12 921 12 596 15 314
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 7 798 68 898 57 702 26 752 15 689 11 818 8 000 8 084 9 928 9 992
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 167 297 1 148 019 1 046 822 673 860 430 096 322 529 157 780 111 625 106 232 332 322
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 431 428 383 88 52 38 41 42 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 165 2 662 2 437 1 683 4 874 5 958 4 148 2 720 2 429 7 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 907 662 622 372 708 832 788 750 650 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 141 80 720 78 745 53 610 39 991 49 610 35 233 4 486 22 051 43 320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,49% 10,00% 61,85% 50,25% 38,43% 96,59% 41,33% 9,32% -69,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,61% 34,96% 1,20% 10,96% 6,84% 1,33% 15,58% 12,46% 29,99% 18,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,43% 11,12% 0,62% 10,27% 7,95% 2,50% 29,85% 34,12% 86,16% 15,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,55% 84,45% 83,53% 90,10% 95,44% 86,05% 63,86% 100,00% 71,28% 28,81%
Rörelsekapital/omsättning 2,29% 0,21% 0,29% 2,69% -9,21% -40,45% 20,81% 17,07% 34,69% 4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,40% 76,12% 35,97% 35,14% 36,32% 28,02% 62,40% 62,01% 67,36% 68,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,50% 88,75% 91,73% 95,94% 70,82% 49,16% 129,41% 112,43% 123,71% 105,18%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 621 9 580 9 026 10 723 9 174 16 515 7 462 7 572 6 417 228 039
Övrig omsättning 1 274 489 321 855 329 207 174 111 - 141
Rörelseresultat (EBIT) -5 339 -11 515 -12 823 -12 157 -15 330 -790 -9 999 -9 461 -8 494 8 783
Resultat efter finansnetto 10 290 80 133 -46 488 21 631 8 630 -10 671 3 428 23 559 55 261 27 698
Årets resultat 10 458 80 133 -46 338 43 031 21 936 12 651 24 899 23 767 63 816 21 943
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 422 423 275 150 217 315 225 217 288 909 280 117 159 890 170 902 134 091 168 448
Omsättningstillgångar 33 145 28 657 14 183 59 836 46 861 44 252 81 645 71 231 114 616 44 591
Tillgångar 455 567 303 807 231 498 285 053 335 770 324 370 241 535 242 133 248 707 213 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 048 231 590 155 456 201 794 158 763 136 827 168 426 173 528 179 761 145 945
Obeskattade reserver 0 0 0 0 20 000 29 000 19 000 15 000 15 000 12 000
Avsättningar (tkr) 212 356 516 671 746 746 746 746 746 746
Långfristiga skulder 135 000 0 0 0 0 0 7 927 5 000 5 000 5 000
Kortfristiga skulder 84 308 71 861 75 526 82 587 156 261 157 797 45 436 47 860 48 201 49 349
Skulder och eget kapital 455 567 303 807 231 498 285 053 335 770 324 370 241 535 242 133 248 707 213 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 851 3 257 3 060 2 514 3 316 4 187 4 506 4 313 3 687 1 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 967 3 633 3 427 6 118 5 600 5 361 5 505 5 447 4 613 6 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 203 4 588 4 196 5 120 4 772 4 599 4 962 5 386 4 732 4 849
Utdelning till aktieägare 0 6 000 4 000 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000
Omsättning 25 895 10 069 9 347 11 578 9 503 16 722 7 636 7 683 6 417 228 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 15 15 15 15 15 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 517 1 369 1 289 715 612 1 101 497 505 458 20 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 013 1 646 1 537 927 923 954 1 000 1 016 949 1 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 519 -8 968 -10 111 -8 304 -11 722 -384 -9 999 -9 124 -7 959 9 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 157,00% 6,14% -15,83% 16,88% -44,45% 121,32% -1,45% 18,00% -97,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,05% 27,25% -18,08% 12,43% 4,61% -2,20% 2,58% 10,91% 23,63% 15,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 93,51% 864,31% -463,72% 330,33% 168,77% -43,19% 83,46% 348,80% 915,72% 14,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,20%
Rörelsekapital/omsättning -207,80% -450,98% -679,63% -212,17% -1 192,50% -687,53% 485,25% 308,65% 1 034,99% -2,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,81% 76,23% 67,15% 70,79% 51,67% 48,77% 75,53% 76,23% 76,62% 72,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,31% 39,88% 18,78% 72,45% 29,99% 28,04% 179,69% 148,83% 237,79% 90,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...