Visa allt om Solbacka Gård Aktiebolag
Visa allt om Solbacka Gård Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 96 949 103 403 95 338 94 507 111 009 86 532 86 411 79 114 102 582 76 792
Övrig omsättning 49 187 - 39 72 4 177 54 54 90 53 1 058
Rörelseresultat (EBIT) 71 962 17 520 10 918 11 296 15 600 12 790 10 857 10 813 11 310 6 654
Resultat efter finansnetto 68 522 11 198 6 202 5 610 20 361 10 237 9 599 6 615 6 617 3 402
Årets resultat 64 533 8 650 4 899 4 959 17 599 7 474 7 009 5 012 4 665 2 401
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 215 359 183 235 580 225 192 225 447 126 193 129 108 132 534 120 757 122 654
Omsättningstillgångar 119 078 54 654 50 295 43 388 46 264 48 761 47 851 33 893 36 687 30 430
Tillgångar 460 293 413 837 285 875 268 580 271 710 174 953 176 958 166 427 157 445 153 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 972 92 427 84 204 79 307 74 718 58 120 50 646 43 577 39 583 34 918
Minoritetsintressen 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 190 11 033 9 931 9 028 10 781 4 041 3 814 3 480 3 482 3 041
Långfristiga skulder 267 030 289 202 173 375 161 523 167 267 100 101 102 146 104 641 100 891 99 576
Kortfristiga skulder 24 101 21 165 18 355 18 722 18 943 12 691 20 352 14 729 13 489 15 549
Skulder och eget kapital 460 293 413 837 285 875 268 580 271 710 174 953 176 958 166 427 157 445 153 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 558 595 954 687 755 776 753 765 616 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 680 3 559 4 292 4 784 4 637 4 154 4 065 4 036 3 710 3 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 590 1 566 1 789 1 760 1 676 1 579 1 563 1 711 1 562 1 518
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 146 136 103 403 95 377 94 579 115 186 86 586 86 465 79 204 102 635 77 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 20 21 18 18 18 19 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 458 7 954 4 767 4 500 6 167 4 807 4 801 4 164 5 699 4 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 444 358 345 468 359 353 343 333 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 81 260 26 786 17 731 18 021 22 729 15 914 14 033 13 793 14 240 9 555
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,24% 8,46% 0,88% -14,87% 28,29% 0,14% 9,22% -22,88% 33,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,64% 4,25% 3,90% 4,33% 9,70% 7,55% 6,54% 6,68% 7,41% 4,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,26% 17,03% 11,69% 12,31% 23,75% 15,26% 13,39% 14,04% 11,37% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,39% 58,80% 52,16% 52,40% 44,38% 48,25% 30,93% 34,41% 27,65% 26,44%
Rörelsekapital/omsättning 97,97% 32,39% 33,50% 26,10% 24,61% 41,68% 31,82% 24,22% 22,61% 19,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,10% 22,33% 29,45% 29,53% 27,50% 33,22% 28,62% 26,18% 25,14% 22,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 434,67% 183,75% 182,10% 131,52% 142,83% 249,83% 169,66% 98,28% 162,44% 124,97%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 815 818 784 793 788 780 758 761 736 718
Övrig omsättning - - 39 35 37 42 54 55 53 53
Rörelseresultat (EBIT) 374 275 429 461 491 504 502 486 483 470
Resultat efter finansnetto 349 12 233 371 388 2 413 434 431 404 375 374
Årets resultat 287 12 218 575 278 2 291 280 278 287 230 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 950 9 093 9 240 9 356 9 530 9 655 9 704 9 893 10 065 10 243
Omsättningstillgångar 15 195 14 959 6 201 2 024 2 683 1 377 1 053 681 1 357 959
Tillgångar 24 145 24 052 15 441 11 380 12 214 11 032 10 757 10 574 11 421 11 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 061 20 774 8 539 7 963 8 685 7 394 7 114 6 836 7 551 7 321
Obeskattade reserver 845 865 914 784 777 762 713 670 665 617
Avsättningar (tkr) 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 950 2 070 2 190 2 310 2 430 2 550 2 670 2 790 2 910 3 150
Kortfristiga skulder 275 334 3 798 323 321 326 259 277 295 114
Skulder och eget kapital 24 145 24 052 15 441 11 380 12 214 11 032 10 757 10 574 11 421 11 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 1 002 0
Omsättning 815 818 823 828 825 822 812 816 789 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 517 443 619 636 666 679 652 659 656 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,37% 4,34% -1,13% 0,63% 1,03% 2,90% -0,39% 3,40% 2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% 51,04% 2,82% 4,09% 20,57% 4,65% 4,67% 4,87% 4,57% 4,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,01% 1 500,73% 55,48% 58,76% 318,78% 65,77% 66,23% 67,67% 70,92% 67,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 830,67% 1 787,90% 306,51% 214,50% 299,75% 134,74% 104,75% 53,09% 144,29% 117,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,96% 89,18% 59,92% 75,05% 75,80% 72,11% 71,02% 69,21% 70,31% 69,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 519,27% 4 472,75% 162,40% 616,72% 822,43% 409,82% 390,73% 229,96% 446,44% 814,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...