Visa allt om Baltic Offshore Kalmar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 103 256 74 704 61 379 46 538 60 660 144 007 46 727 203 197 91 535 60 479
Övrig omsättning 427 127 862 413 644 3 250 0 505 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 197 -9 622 -15 481 -17 612 -2 182 35 197 -520 33 329 27 827 7 960
Resultat efter finansnetto 6 247 -9 501 -15 220 -17 026 -1 329 36 357 424 34 555 29 025 8 644
Årets resultat 1 348 -9 051 -9 460 -88 509 13 727 1 020 23 883 16 404 5 780
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 781 7 483 8 984 15 094 30 471 36 081 29 203 5 293 12 690 13 788
Omsättningstillgångar 43 614 36 805 26 550 27 526 34 379 45 439 42 382 74 619 99 943 35 155
Tillgångar 50 395 44 288 35 534 42 620 64 850 81 521 71 586 79 912 112 633 48 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 868 6 520 15 572 15 032 30 120 39 611 25 884 24 864 19 172 8 505
Obeskattade reserver 3 328 1 973 1 973 7 753 24 029 26 019 20 466 23 039 19 181 12 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 550 0 0 0 0 0 0 3 290 1 000 540
Kortfristiga skulder 36 649 35 795 17 990 19 835 10 701 15 890 25 236 28 719 73 280 27 428
Skulder och eget kapital 50 395 44 288 35 534 42 620 64 850 81 521 71 586 79 912 112 633 48 942
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 2 958 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 20 033 8 312 11 640 10 159 10 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 8 114 4 866 4 855 3 927 3 984
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 15 000 10 000 0 0 10 000 5 000
Omsättning 103 683 74 831 62 241 46 951 61 304 147 257 46 727 203 702 91 535 60 479
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 24 23 24 24 29 17 15 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 331 3 113 2 669 1 939 2 528 4 966 2 749 13 546 6 102 4 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 017 1 003 980 970 1 007 994 955 1 150 967 1 108
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 226 -8 642 -14 283 -15 858 -821 36 553 508 34 194 28 733 8 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,22% 21,71% 31,89% -23,28% -57,88% 208,19% -77,00% 121,99% 51,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,47% -21,44% -42,75% -39,82% -2,05% 44,60% 0,60% 43,30% 25,77% 17,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,08% -12,71% -24,75% -36,47% -2,19% 25,25% 0,91% 17,03% 31,71% 14,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,56% 67,95% 65,70% 63,88% 77,42% 66,71% 80,98% 70,00% 16,48% 84,91%
Rörelsekapital/omsättning 6,75% 1,35% 13,95% 16,53% 39,03% 20,52% 36,69% 22,59% 29,13% 12,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,76% 18,20% 48,15% 49,46% 75,35% 73,49% 58,46% 53,60% 29,57% 36,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,00% 102,82% 147,09% 138,77% 321,27% 285,96% 167,94% 259,82% 136,39% 128,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!