Visa allt om John:s Sport John Gustafsson Aktiebolag
Visa allt om John:s Sport John Gustafsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 27 357 27 844 28 955 32 872 37 672 39 094 38 434 37 780 36 416 34 919
Övrig omsättning 89 68 43 13 - - - - 8 116
Rörelseresultat (EBIT) -427 -1 006 1 324 13 1 317 3 809 4 591 4 027 2 737 1 861
Resultat efter finansnetto -453 -995 1 342 117 4 994 3 989 5 053 4 118 3 441 1 995
Årets resultat 1 0 749 90 1 857 2 944 3 465 2 869 2 901 1 537
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 995 2 757 2 910 2 563 2 602 3 731 3 825 2 869 2 783 2 897
Omsättningstillgångar 12 831 14 005 16 538 16 246 21 605 25 508 23 013 21 729 19 256 17 445
Tillgångar 15 826 16 762 19 448 18 809 24 207 29 239 26 838 24 598 22 039 20 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 198 3 196 3 197 2 448 2 358 12 501 11 989 11 103 10 394 9 652
Obeskattade reserver 1 551 2 030 2 418 2 078 2 115 1 461 1 496 1 158 1 055 1 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 774 11 536 13 833 14 284 19 734 15 278 13 353 12 337 10 590 9 235
Skulder och eget kapital 15 826 16 762 19 448 18 809 24 207 29 239 26 838 24 598 22 039 20 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 811 840 720 1 238 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 4 718 5 073 4 737 5 231 5 143 4 410 4 262 4 149 3 773 3 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 716 1 604 1 636 1 535 1 765 1 927 1 831 1 943 1 992 2 011
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 446 27 912 28 998 32 885 37 672 39 094 38 434 37 780 36 424 35 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 17 16 16 14 14 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 710 1 638 1 703 2 055 2 355 2 792 2 745 2 699 2 276 2 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 405 387 440 441 521 507 499 449 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -174 -852 1 419 101 1 383 3 903 4 701 4 172 2 982 2 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,75% -3,84% -11,92% -12,74% -3,64% 1,72% 1,73% 3,75% 4,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,61% -5,93% 6,92% 0,64% 20,66% 13,65% 18,83% 16,75% 15,64% 9,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,51% -3,57% 4,65% 0,37% 13,27% 10,21% 13,15% 10,91% 9,47% 5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,81% 35,99% 41,05% 36,35% 42,27% 42,62% 43,91% 41,61% 40,36% 38,26%
Rörelsekapital/omsättning 7,52% 8,87% 9,34% 5,97% 4,97% 26,17% 25,13% 24,86% 23,80% 23,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,85% 28,51% 26,14% 21,16% 16,18% 46,44% 48,78% 48,53% 50,61% 52,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,71% 27,48% 35,22% 38,05% 54,96% 104,69% 106,94% 103,73% 93,15% 87,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...