Visa allt om Fritzéns Maskin Aktiebolag
Visa allt om Fritzéns Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 27 154 32 062 24 816 24 616 25 796 26 894 29 865 33 265 18 629 21 579
Övrig omsättning - 31 - - 53 401 172 75 39 40
Rörelseresultat (EBIT) 782 694 111 222 64 2 423 1 133 2 040 934 1 735
Resultat efter finansnetto 780 631 48 119 187 2 171 1 317 2 422 861 1 665
Årets resultat 663 578 159 276 352 1 246 904 1 640 412 873
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 218 1 252 1 103 1 090 1 168 1 147 1 274 1 443 1 578 1 372
Omsättningstillgångar 14 181 12 607 13 195 15 152 15 437 20 150 13 892 12 440 15 187 14 665
Tillgångar 15 399 13 859 14 298 16 241 16 605 21 297 15 166 13 883 16 765 16 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 746 7 483 7 105 7 047 6 871 6 619 5 473 4 669 3 128 2 817
Obeskattade reserver 1 760 1 841 2 110 2 276 2 549 2 481 2 028 1 956 1 641 1 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 229 300 300 300 300 300 300 300 800
Kortfristiga skulder 5 543 4 306 4 783 6 619 6 886 11 897 7 365 6 958 11 696 11 048
Skulder och eget kapital 15 399 13 859 14 298 16 241 16 605 21 297 15 166 13 883 16 765 16 038
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 100 100 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 834 2 123 1 607 1 767 1 604 1 427 1 187 1 125 954 784
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 664 755 591 633 586 536 428 395 346 256
Utdelning till aktieägare 800 400 200 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 27 154 32 093 24 816 24 616 25 849 27 295 30 037 33 340 18 668 21 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 526 5 344 4 963 4 923 5 159 5 379 5 973 8 316 4 657 7 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 480 440 480 438 393 323 380 325 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 816 823 224 326 135 2 550 1 230 2 186 1 088 1 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,31% 29,20% 0,81% -4,57% -4,08% -9,95% -10,22% 78,57% -13,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,43% 5,68% 0,93% 1,79% 2,14% 12,05% 9,09% 19,28% 6,05% 11,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% 2,45% 0,54% 1,18% 1,38% 9,54% 4,61% 8,04% 5,45% 8,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,50% 14,63% 13,80% 15,17% 13,58% 18,97% 11,67% 14,30% 15,40% 15,61%
Rörelsekapital/omsättning 31,81% 25,89% 33,90% 34,66% 33,15% 30,69% 21,86% 16,48% 18,74% 16,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,22% 64,36% 61,20% 53,72% 52,69% 39,67% 45,94% 43,78% 25,71% 23,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,64% 40,80% 11,54% 12,01% 12,82% 2,22% 8,49% 30,08% 10,23% 37,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...