Visa allt om Sju installatörer i Skåne Aktiebolag
Visa allt om Sju installatörer i Skåne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 712 4 141 4 797 4 095 3 624 6 321 6 745 3 943 3 736 4 778
Övrig omsättning - - - 48 - - 50 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 16 46 -199 -389 16 272 -201 -299 -203
Resultat efter finansnetto 85 17 43 -193 -371 17 276 -170 -260 -168
Årets resultat 85 17 75 -193 -295 18 110 0 1 7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 154 231 308 127 191 259 10 18 30
Omsättningstillgångar 1 077 821 1 142 1 046 1 318 1 741 1 947 2 165 1 927 3 299
Tillgångar 1 154 975 1 373 1 354 1 444 1 931 2 207 2 175 1 945 3 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 328 311 386 710 1 155 1 264 1 279 1 371 1 461
Obeskattade reserver 0 0 0 32 32 107 118 0 173 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 741 647 1 062 936 703 669 825 896 401 1 425
Skulder och eget kapital 1 154 975 1 373 1 354 1 444 1 931 2 207 2 175 1 945 3 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 110 110 120 218 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 114 120 170 240 240 106 150 120 100 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 18 23 29 29 20 32 26 51 79
Utdelning till aktieägare 150 0 0 150 130 150 127 125 92 92
Omsättning 4 712 4 141 4 797 4 143 3 624 6 321 6 795 3 943 3 736 4 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 712 4 141 4 797 2 048 1 812 3 161 3 373 1 972 3 736 2 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 136 130 187 136 137 120 143 134 375 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 162 93 123 -122 -325 85 341 -196 -286 -167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,79% -13,68% 17,14% 13,00% -42,67% -6,29% 71,06% 5,54% -21,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,37% 1,74% 3,42% -14,25% -25,69% 0,88% 12,51% -7,77% -13,26% -5,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,80% 0,41% 0,98% -4,71% -10,24% 0,27% 4,09% -4,29% -6,91% -3,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,51% 9,93% 10,46% 7,03% 2,76% 7,75% 11,53% 6,24% 8,08% 13,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,13% 4,20% 1,67% 2,69% 16,97% 16,96% 16,63% 32,18% 40,85% 39,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,79% 33,64% 22,65% 30,25% 50,80% 63,90% 61,21% 58,80% 76,89% 53,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,72% 123,03% 104,43% 109,62% 185,06% 253,06% 229,70% 234,82% 469,33% 227,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...