Visa allt om Aktiebolaget Evanette Boutique 2000
Visa allt om Aktiebolaget Evanette Boutique 2000

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 587 30 162 31 106 29 803 29 075 25 954 18 137 16 168 16 386 16 340
Övrig omsättning 38 1 15 12 7 508 - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) -410 3 064 4 927 3 785 2 780 3 311 1 607 800 454 632
Resultat efter finansnetto -444 3 115 4 322 3 190 2 256 3 197 1 454 749 468 707
Årets resultat -52 2 589 3 248 1 993 1 339 1 821 839 519 391 480
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 61 63 55 67 87 117 149 170 192
Omsättningstillgångar 26 623 23 012 20 877 15 944 15 617 15 166 6 374 6 576 7 680 8 078
Tillgångar 26 683 23 073 20 940 16 000 15 684 15 253 6 491 6 725 7 850 8 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 686 3 238 4 449 2 901 2 428 2 589 1 867 2 028 5 509 5 117
Obeskattade reserver 2 677 3 071 3 317 3 175 2 550 2 121 1 411 1 111 1 075 1 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 340 16 763 13 174 9 924 10 706 10 543 3 212 3 587 1 266 1 982
Skulder och eget kapital 26 683 23 073 20 940 16 000 15 684 15 253 6 491 6 725 7 850 8 270
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 3 088 3 176 2 652 2 579 2 427 2 726 2 349 2 344 2 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 038 947 860 833 778 1 011 837 887 801
Utdelning till aktieägare 0 2 500 3 800 1 700 1 520 1 500 1 100 1 000 4 000 0
Omsättning 34 625 30 163 31 121 29 815 29 082 26 462 18 137 16 168 16 398 16 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 459 3 016 3 111 3 311 3 231 2 884 2 015 1 796 1 821 2 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 416 415 391 376 360 421 360 369 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -410 3 066 4 932 3 797 2 800 3 352 1 653 856 517 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,67% -3,03% 4,37% 2,50% 12,03% 43,10% 12,18% -1,33% 0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,24% 13,59% 24,25% 24,38% 18,35% 22,57% 24,96% 12,19% 6,61% 8,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,96% 10,40% 16,32% 13,09% 9,90% 13,26% 8,93% 5,07% 3,17% 4,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,49% 43,04% 32,53% 42,42% 40,05% 41,17% 52,97% 50,03% 48,07% 50,50%
Rörelsekapital/omsättning 15,27% 20,72% 24,76% 20,20% 16,89% 17,81% 17,43% 18,49% 39,14% 37,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,40% 24,42% 33,60% 33,61% 27,46% 27,22% 44,78% 42,33% 80,04% 72,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,72% 6,28% 22,29% 16,52% 19,74% 18,76% 41,75% 50,99% 167,77% 140,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...