Visa allt om VTT Special AB
Visa allt om VTT Special AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 342 14 839 15 883 16 748 14 185 12 925 10 249 14 621 13 680 14 622
Övrig omsättning 18 22 28 18 - - - - 492 -
Rörelseresultat (EBIT) 525 1 126 1 958 2 088 848 557 -51 1 054 977 1 184
Resultat efter finansnetto 488 1 062 1 867 1 965 790 517 59 591 769 950
Årets resultat 193 2 084 906 1 073 468 516 246 205 456 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 870 1 369 1 910 2 393 2 867 808 1 437 2 206 5 534 5 064
Omsättningstillgångar 4 090 6 254 7 591 6 787 6 450 6 056 5 189 5 710 5 393 4 333
Tillgångar 4 961 7 623 9 502 9 180 9 317 6 865 6 626 7 916 10 927 9 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 821 2 712 2 629 2 322 1 750 1 782 1 766 1 730 1 945 1 489
Obeskattade reserver 1 096 862 2 502 1 831 1 338 1 201 1 402 1 685 1 446 1 321
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 441 922 1 403 3 110 169 642 1 038 3 425 3 988
Kortfristiga skulder 3 044 3 609 3 450 3 623 3 120 3 713 2 816 3 464 4 112 2 598
Skulder och eget kapital 4 961 7 623 9 502 9 180 9 317 6 865 6 626 7 916 10 927 9 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 050 783 784 1 373 744
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 693 5 775 5 663 5 807 5 500 3 808 3 737 4 657 4 293 4 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 242 2 311 1 986 2 230 2 229 2 036 2 067 2 180 2 285 1 964
Utdelning till aktieägare 0 2 084 0 600 500 500 500 210 420 0
Omsättning 15 360 14 861 15 911 16 766 14 185 12 925 10 249 14 621 14 172 14 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 16 16 15 14 14 18 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 023 927 993 1 047 946 923 732 812 855 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 509 508 499 515 492 471 423 497 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 024 1 674 2 529 2 886 1 577 1 286 742 1 893 1 929 1 828
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,39% -6,57% -5,16% 18,07% 9,75% 26,11% -29,90% 6,88% -6,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,72% 14,89% 20,72% 22,90% 9,20% 8,13% 2,41% 13,71% 9,07% 12,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 7,65% 12,40% 12,55% 6,04% 4,32% 1,56% 7,42% 7,24% 8,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,47% 82,37% 80,68% 82,03% 19,41% 17,21% 15,57% 19,05% 12,97% 14,40%
Rörelsekapital/omsättning 6,82% 17,82% 26,07% 18,89% 23,48% 18,13% 23,15% 15,36% 9,36% 11,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,78% 44,40% 48,21% 39,99% 29,37% 38,85% 42,25% 37,18% 27,33% 25,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,17% 150,65% 196,99% 168,31% 170,00% 132,45% 142,47% 142,96% 103,36% 112,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...