Visa allt om Alf Eriksson Dalstorp Aktiebolag
Visa allt om Alf Eriksson Dalstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 164 5 245 4 749 4 744 4 844 4 872 5 699 6 477 7 180 7 367
Övrig omsättning 53 751 54 - 41 142 25 - - 146
Rörelseresultat (EBIT) 618 763 221 175 3 29 256 521 1 105 1 348
Resultat efter finansnetto 662 777 243 169 51 52 275 447 1 345 1 412
Årets resultat 369 733 113 57 1 3 142 293 910 984
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 183 101 150 41 131 313 289 183 198
Omsättningstillgångar 6 248 5 658 4 932 4 624 4 818 4 628 4 920 5 217 5 216 4 227
Tillgångar 6 444 5 842 5 033 4 775 4 859 4 760 5 232 5 507 5 398 4 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 045 5 276 4 544 4 430 4 373 4 373 4 620 4 478 4 585 4 075
Obeskattade reserver 410 232 204 132 66 50 50 19 8 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 389 334 285 212 420 337 563 1 010 805 333
Skulder och eget kapital 6 444 5 842 5 033 4 775 4 859 4 760 5 232 5 507 5 398 4 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 830 685 707 642 629 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 904 889 873 20 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 649 648 643 641 574 581 601 515 506
Utdelning till aktieägare 600 4 600 0 0 0 0 250 0 400 200
Omsättning 6 217 5 996 4 803 4 744 4 885 5 014 5 724 6 477 7 180 7 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 082 2 623 2 375 2 372 2 422 1 218 1 425 1 619 1 795 1 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 846 846 836 844 370 380 367 337 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 654 825 271 224 23 205 317 574 1 133 1 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,52% 10,44% 0,11% -2,06% -0,57% -14,51% -12,01% -9,79% -2,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,54% 13,30% 5,66% 4,23% 1,09% 1,43% 6,23% 12,53% 27,90% 32,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,02% 14,81% 6,00% 4,26% 1,09% 1,40% 5,72% 10,65% 20,97% 19,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,26% 51,61% 58,73% 57,74% 53,16% 61,08% 55,59% 51,71% 54,30% 52,60%
Rörelsekapital/omsättning 78,83% 101,51% 97,85% 93,00% 90,79% 88,07% 76,45% 64,95% 61,43% 52,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,18% 93,41% 93,45% 94,93% 91,00% 92,64% 89,01% 81,57% 85,05% 92,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,94% 1 307,19% 1 380,00% 1 574,06% 963,10% 1 092,58% 761,99% 468,22% 584,72% 1 090,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...