Visa allt om Wikström Installationskonsult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 50 975 46 372 45 334 46 249 42 121 39 987 34 818 33 988 39 474 37 349
Övrig omsättning 38 128 290 447 316 80 178 572 1 709 748
Rörelseresultat (EBIT) 7 679 5 707 4 379 6 996 4 329 3 380 185 381 3 343 2 805
Resultat efter finansnetto 7 662 5 667 4 356 7 085 4 255 4 155 222 729 3 348 2 781
Årets resultat 7 137 3 224 2 837 5 700 3 288 3 194 156 501 1 726 1 336
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 688 937 816 615 290 1 216 854 878 1 694 1 425
Omsättningstillgångar 22 467 16 834 16 284 20 407 19 334 15 443 15 175 15 113 15 301 14 275
Tillgångar 23 155 17 771 17 101 21 023 19 624 16 659 16 029 15 991 16 995 15 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 609 6 695 6 721 9 484 6 605 5 316 5 773 5 617 6 836 6 259
Obeskattade reserver 1 568 3 020 1 525 968 1 623 1 624 1 636 1 661 1 622 780
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 979 8 056 8 855 10 570 11 396 9 718 8 620 8 713 8 538 8 660
Skulder och eget kapital 23 155 17 771 17 101 21 023 19 624 16 659 16 029 15 991 16 995 15 700
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 15 252 3 739 2 038
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 16 513 15 662 2 040 13 212 13 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 8 264 7 702 5 458 8 993 8 148
Utdelning till aktieägare 7 000 3 223 3 250 5 600 2 820 2 000 0 0 1 720 1 150
Omsättning 51 013 46 500 45 624 46 696 42 437 40 067 34 996 34 560 41 183 38 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 33 34 37 35 34 30 29 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 378 1 405 1 333 1 250 1 203 1 176 1 161 1 172 1 234 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 939 942 847 833 755 812 813 789 796
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 927 5 955 4 594 7 160 4 481 3 540 359 518 3 513 2 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,93% 2,29% -1,98% 9,80% 5,34% 14,85% 2,44% -13,90% 5,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,19% 32,07% 25,68% 33,87% 21,93% 25,30% 1,64% 4,81% 19,94% 18,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,07% 12,29% 9,69% 15,40% 10,22% 10,54% 0,76% 2,26% 8,59% 7,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,54% 18,93% 16,39% 21,27% 18,85% 14,32% 18,83% 18,83% 17,13% 15,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,10% 50,93% 46,26% 48,70% 40,11% 39,51% 43,98% 43,23% 47,26% 43,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,64% 208,96% 183,90% 193,07% 169,66% 158,91% 176,04% 173,45% 179,21% 164,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!