Visa allt om Kvilla Fjäder Aktiebolag
Visa allt om Kvilla Fjäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 051 4 074 4 847 4 262 4 558 6 256 6 165 4 379 7 871 7 859
Övrig omsättning 9 21 - - - - 53 - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 6 -10 96 86 242 726 110 -594 513 472
Resultat efter finansnetto 6 -14 147 83 243 650 150 -323 176 383
Årets resultat 4 126 251 68 24 347 106 464 168 269
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 18 26 58 87 525 959 2 774
Omsättningstillgångar 2 460 3 760 3 873 3 855 3 957 4 307 3 993 3 783 4 090 3 088
Tillgångar 2 460 3 760 3 878 3 873 3 983 4 366 4 080 4 308 5 048 5 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 778 2 974 2 848 2 597 2 528 2 504 2 158 2 052 1 588 1 420
Obeskattade reserver 53 53 0 0 0 0 0 0 847 1 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 115 165 345 345 525 705 885 1 065 1 245 1 425
Kortfristiga skulder 514 569 685 931 930 1 156 1 038 1 191 1 369 1 867
Skulder och eget kapital 2 460 3 760 3 878 3 873 3 983 4 366 4 080 4 308 5 048 5 862
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 645 568 575 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 459 1 898 1 572 1 695 2 102 1 130 947 1 508 1 689
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 728 784 586 547 686 589 512 704 846
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 060 4 095 4 847 4 262 4 558 6 256 6 218 4 379 7 871 7 873
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 579 582 692 710 760 894 1 028 730 1 124 1 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 287 314 391 366 385 408 403 345 404 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 -6 104 94 274 786 548 -150 1 048 1 003
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,56% -15,95% 13,73% -6,49% -27,14% 1,48% 40,79% -44,37% 0,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% -0,24% 4,02% 2,71% 6,85% 16,63% 4,71% -6,15% 10,38% 8,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,17% -0,22% 3,22% 2,46% 5,99% 11,60% 3,11% -6,05% 6,66% 6,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,12% 72,95% 74,95% 72,38% 69,46% 69,50% 63,96% 60,56% 59,13% 62,85%
Rörelsekapital/omsättning 48,04% 78,33% 65,77% 68,61% 66,41% 50,37% 47,93% 59,19% 34,57% 15,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,96% 80,20% 73,44% 67,05% 63,47% 57,35% 52,89% 47,63% 43,54% 38,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 376,65% 502,11% 419,85% 327,39% 332,04% 301,04% 327,94% 256,42% 230,68% 107,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...