Visa allt om Jämt-Zäta Skogstransporter Aktiebolag
Visa allt om Jämt-Zäta Skogstransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 940 16 071 15 507 17 220 18 691 18 681 17 164 17 097 14 332 12 660
Övrig omsättning 72 35 2 880 742 668 758 213 320 166 90
Rörelseresultat (EBIT) 470 719 2 811 412 1 642 2 634 849 1 783 537 706
Resultat efter finansnetto 309 553 2 558 103 1 183 2 258 629 1 520 421 414
Årets resultat 140 494 0 777 360 448 303 900 421 414
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 183 13 069 13 976 7 547 11 791 12 154 9 593 7 374 3 150 2 221
Omsättningstillgångar 2 519 4 804 4 196 4 422 4 726 4 039 2 347 2 223 1 566 2 702
Tillgångar 17 702 17 874 18 171 11 969 16 517 16 192 11 940 9 597 4 717 4 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 074 1 934 1 440 1 440 963 1 103 1 032 729 -171 -592
Obeskattade reserver 4 755 4 637 4 730 2 182 3 163 2 470 820 620 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 576 6 079 6 677 2 671 6 194 6 309 5 415 4 345 2 397 2 124
Kortfristiga skulder 4 297 5 223 5 325 5 677 6 197 6 310 4 672 3 904 2 490 3 391
Skulder och eget kapital 17 702 17 874 18 171 11 969 16 517 16 192 11 940 9 597 4 717 4 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 525 420 734 360 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 207 4 146 4 163 4 452 4 031 3 847 4 246 3 561 3 466 3 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 1 453 1 696 1 586 1 576 1 423 1 359 1 483 1 353 1 296 1 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 377 0 0 0
Omsättning 15 012 16 106 18 387 17 962 19 359 19 439 17 377 17 417 14 498 12 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 13 13 13 14 14 15 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 358 1 236 1 193 1 325 1 438 1 334 1 226 1 140 1 102 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 455 455 474 436 422 455 402 412 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 913 3 875 6 579 4 779 5 317 4 673 2 949 3 271 1 108 1 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,04% 3,64% -9,95% -7,87% 0,05% 8,84% 0,39% 19,29% 13,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,66% 4,11% 15,53% 3,63% 10,04% 16,30% 7,11% 18,61% 11,60% 12,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,15% 4,57% 18,20% 2,52% 8,88% 14,13% 4,95% 10,45% 3,82% 4,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,66% 96,50% 98,19% 97,69% 93,40% 94,59% 95,03% 89,96% 92,92% 98,28%
Rörelsekapital/omsättning -11,90% -2,61% -7,28% -7,29% -7,87% -12,16% -13,55% -9,83% -6,45% -5,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,67% 31,06% 28,23% 25,47% 19,94% 18,05% 13,70% 12,25% -3,63% -12,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,74% 89,95% 77,07% 77,12% 75,12% 62,96% 42,96% 50,95% 58,88% 78,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...