Visa allt om Traktor och Smide i Taberg Aktiebolag
Visa allt om Traktor och Smide i Taberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 441 762 657 2 024 913 973 913 1 003 638 927
Övrig omsättning - - 61 - - - - - - 108
Rörelseresultat (EBIT) 263 74 54 121 299 560 306 388 -806 -672
Resultat efter finansnetto 168 -61 -83 -44 99 347 108 1 681 -902 -718
Årets resultat 168 -61 -83 -44 120 368 129 1 681 -902 -718
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 706 4 755 5 332 5 737 6 171 6 378 6 427 6 614 5 161 172
Omsättningstillgångar 515 456 127 140 136 283 138 130 172 788
Tillgångar 5 222 5 211 5 459 5 877 6 307 6 661 6 565 6 744 5 333 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 785 1 616 1 677 1 760 1 572 1 872 1 754 1 960 289 -249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 442 463 484 570 560 0
Långfristiga skulder 3 331 3 555 3 729 3 893 4 062 4 178 4 172 4 044 4 234 1 091
Kortfristiga skulder 106 39 52 223 231 148 154 170 250 119
Skulder och eget kapital 5 222 5 211 5 459 5 877 6 307 6 661 6 565 6 744 5 333 961
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 26 0 26 102 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 106 164 106 0 0 0 0 134 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 34 46 34 8 0 8 33 54 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 210 200 250 400 0 0
Omsättning 2 441 762 718 2 024 913 973 913 1 003 638 1 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 441 762 657 2 024 913 - 913 1 003 638 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 136 210 139 32 - 20 120 129 80
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 450 261 253 361 539 738 480 544 -772 -657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 220,34% 15,98% -67,54% 121,69% -6,17% 6,57% -8,97% 57,21% -31,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,06% 1,44% 1,01% 2,21% 4,87% 8,53% 4,68% 28,01% -15,09% -69,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,82% 9,84% 8,37% 6,42% 33,63% 58,38% 33,63% 188,33% -126,18% -72,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,07% 100,00% 100,00% 40,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,24% -38,30%
Rörelsekapital/omsättning 16,76% 54,72% 11,42% -4,10% -10,41% 13,87% -1,75% -3,99% -12,23% 72,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,18% 31,01% 30,72% 29,95% 24,92% 28,10% 26,72% 29,06% 5,42% -25,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,68% 1 041,03% 148,08% 40,36% 37,23% 157,43% 57,14% 47,06% 48,80% 124,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...