Visa allt om ODAB Bygg Jerker Danarp Aktiebolag
Visa allt om ODAB Bygg Jerker Danarp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 796 4 279 4 179 4 675 5 543 7 317 13 287 7 018 11 200 14 116
Övrig omsättning 458 512 529 499 745 469 472 457 514 476
Rörelseresultat (EBIT) 131 -154 -81 -686 513 882 1 883 74 111 -387
Resultat efter finansnetto 51 -83 9 -519 485 698 1 857 35 77 -412
Årets resultat 18 42 3 -89 315 282 1 005 21 29 -40
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 267 4 352 4 305 4 121 4 151 3 629 2 924 2 798 2 891 2 974
Omsättningstillgångar 3 344 1 896 1 459 1 466 2 843 3 546 4 802 3 371 3 103 3 057
Tillgångar 7 610 6 248 5 764 5 587 6 993 7 175 7 726 6 168 5 994 6 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 941 1 923 3 432 3 429 3 818 3 504 3 722 2 765 2 744 2 715
Obeskattade reserver 248 248 377 377 806 711 479 4 16 0
Avsättningar (tkr) 380 320 260 200 116 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 069 3 050 1 024 866 1 315 1 664 1 106 1 546 1 937 1 392
Kortfristiga skulder 2 973 708 671 716 938 1 296 2 419 1 853 1 296 1 925
Skulder och eget kapital 7 610 6 248 5 764 5 587 6 993 7 175 7 726 6 168 5 994 6 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 69 26 0 30 403 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 725 1 652 1 485 1 472 1 451 1 574 1 978 1 864 2 349 3 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 711 615 644 580 616 554 787 884 1 075 1 524
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 500 48 0 0
Omsättning 3 254 4 791 4 708 5 174 6 288 7 786 13 759 7 475 11 714 14 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 8 10 10 12 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 466 713 697 779 924 915 1 329 702 933 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 386 375 358 364 268 284 281 331 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 196 -80 -7 -612 587 968 1 977 168 206 -244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,66% 2,39% -10,61% -15,66% -24,24% -44,93% 89,33% -37,34% -20,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,88% -0,18% 0,35% -9,11% 7,42% 12,54% 24,40% 1,22% 1,94% -6,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,11% -0,26% 0,48% -10,89% 9,36% 12,30% 14,19% 1,07% 1,04% -2,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -102,93% 57,93% 59,01% 34,42% 46,62% 43,67% 37,31% 45,43% 39,94% 43,44%
Rörelsekapital/omsättning 13,27% 27,76% 18,86% 16,04% 34,37% 30,75% 17,93% 21,63% 16,13% 8,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,05% 33,87% 64,64% 66,35% 63,09% 56,14% 52,74% 44,87% 45,97% 45,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,48% 267,80% 217,44% 204,75% 303,09% 273,61% 198,51% 181,92% 239,43% 158,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...