Visa allt om Bröderna Götessons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Götessons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 046 4 746 4 963 4 537 4 871 4 470 5 535 5 689 6 511 6 923
Övrig omsättning 20 - - - - 325 826 64 - 41
Rörelseresultat (EBIT) 383 355 581 555 300 102 786 -712 -532 212
Resultat efter finansnetto 345 305 506 527 268 51 740 -760 -657 74
Årets resultat 266 234 293 306 147 37 720 -660 18 108
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 644 1 593 2 424 3 258 1 063 1 453 823 2 711 3 597 4 324
Omsättningstillgångar 2 774 2 756 2 413 2 150 1 464 1 176 2 479 922 1 363 1 378
Tillgångar 4 417 4 349 4 837 5 408 2 527 2 629 3 302 3 633 4 960 5 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 358 2 092 2 107 1 814 1 508 1 361 2 074 1 555 2 214 2 197
Obeskattade reserver 328 328 328 200 67 0 0 0 100 791
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 697 1 045 1 418 1 867 225 355 354 883 1 341 1 417
Kortfristiga skulder 1 035 884 983 1 527 727 913 874 1 196 1 304 1 297
Skulder och eget kapital 4 417 4 349 4 837 5 408 2 527 2 629 3 302 3 633 4 960 5 702
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 624 472 600 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 899 787 833 1 002 1 079 828 1 163 1 038 1 060
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 323 304 366 410 441 569 644 642 648
Utdelning till aktieägare 500 0 250 0 0 0 750 200 0 0
Omsättning 6 066 4 746 4 963 4 537 4 871 4 795 6 361 5 753 6 511 6 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 512 1 187 1 241 1 134 1 218 1 118 1 107 948 1 085 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 309 275 305 359 386 404 381 382 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 092 1 186 1 415 1 007 829 839 1 477 765 842 1 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,39% -4,37% 9,39% -6,86% 8,97% -19,24% -2,71% -12,62% -5,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,69% 8,19% 12,01% 10,30% 11,87% 3,88% 23,80% -19,60% -10,71% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,35% 7,50% 11,71% 12,28% 6,16% 2,28% 14,20% -12,52% -8,16% 3,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,76% 39,44% 28,81% 13,73% 15,13% 5,88% 29,00% -4,82% 0,91% 1,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,18% 53,99% 48,85% 36,43% 61,63% 51,77% 62,81% 42,80% 46,09% 48,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,09% 309,73% 243,44% 138,38% 189,55% 119,72% 280,55% 75,75% 102,91% 102,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...