Visa allt om Blekingetrafiken Aktiebolag
Visa allt om Blekingetrafiken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 68 361 359 434 349 127 344 773 331 565 323 217 291 476
Övrig omsättning - - 17 750 1 964 572 613 710 648 430
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 17 -62 085 -20 109 -8 325 -2 420 497 -869 -24 550
Resultat efter finansnetto -1 -1 17 -64 964 -25 911 -12 488 -6 188 -5 600 -6 000 -25 200
Årets resultat -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 170 919 181 970 194 728 206 824 219 493 220 952
Omsättningstillgångar 60 322 3 500 18 928 112 594 109 321 98 981 93 408 94 103 86 004
Tillgångar 60 322 3 500 18 928 283 513 291 291 293 709 300 232 313 596 306 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 62 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 64 964 90 875 103 385 109 646 115 246 121 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
Kortfristiga skulder 0 261 487 15 915 75 536 57 403 47 311 47 573 55 337 42 697
Skulder och eget kapital 60 322 3 500 18 928 283 513 291 291 293 709 300 232 313 596 306 956
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 686 872 1 037 1 436 1 165 1 105 1 094
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 3 6 326 12 454 12 992 12 390 11 781 12 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 1 118 3 737 5 411 5 863 5 865 5 385 5 958
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 17 69 111 361 398 349 699 345 386 332 275 323 865 291 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 1 18 36 38 38 38 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 68 361 19 969 9 698 9 073 8 725 8 506 7 109
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 999 691 542 543 523 491 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 0 17 -62 085 -4 931 6 721 12 384 15 047 12 547 -12 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -80,98% 2,95% 1,26% 3,98% 2,58% 10,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -327,28% -6,81% -2,37% -0,01% 0,34% -0,09% -6,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -90,62% -5,37% -1,97% -0,01% 0,31% -0,08% -6,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 4,41% 10,31% 14,87% 14,99% 13,82% 11,99% 14,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 101,67% 19,25% 86,09% 15,92% 18,94% 24,03% 26,97% 27,92% 28,05% 29,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 123,37% 718,69% 118,93% 149,06% 190,44% 209,21% 196,35% 170,05% 201,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...