Visa allt om Mipry Consulting AB
Visa allt om Mipry Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 253 10 388 10 571 8 765 13 686 13 567 13 048 9 589 8 657 5 164
Övrig omsättning 1 224 6 971 3 711 3 377 46 20 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 550 6 199 3 755 2 168 2 607 3 638 2 783 1 595 883 411
Resultat efter finansnetto 2 141 6 432 3 829 2 182 2 788 3 660 2 760 1 600 942 482
Årets resultat 1 936 4 830 2 622 1 811 1 326 1 820 1 847 6 354 328
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 918 1 631 1 202 476 615 706 608 759 188 70
Omsättningstillgångar 2 287 7 358 4 001 3 776 3 452 4 274 4 040 3 095 3 260 2 051
Tillgångar 4 205 8 989 5 202 4 252 4 067 4 980 4 648 3 854 3 448 2 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 119 5 183 2 853 2 031 1 620 2 194 1 974 1 127 1 121 767
Obeskattade reserver 0 15 0 0 577 19 13 0 294 100
Avsättningar (tkr) 0 714 509 602 554 621 653 639 841 658
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 085 3 077 1 840 1 619 1 317 2 146 2 008 2 088 1 192 596
Skulder och eget kapital 4 205 8 989 5 202 4 252 4 067 4 980 4 648 3 854 3 448 2 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 1 799 1 360 1 277 814
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 035 4 203 3 823 3 753 3 396 1 653 1 073 961 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 237 2 607 2 218 2 032 1 891 1 982 1 088 1 162 518
Utdelning till aktieägare 1 900 5 000 2 500 1 800 1 400 1 900 1 600 1 000 0 0
Omsättning 3 477 17 359 14 282 12 142 13 732 13 587 13 052 9 589 8 657 5 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 9 9 9 9 9 9 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 1 154 1 175 974 1 521 1 507 1 450 1 370 1 237 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 837 765 676 665 596 610 547 502 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 550 6 340 3 815 2 319 2 798 3 873 2 967 1 786 937 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,31% -1,73% 20,60% -35,96% 0,88% 3,98% 36,07% 10,77% 67,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,92% 71,58% 73,63% 51,39% 68,77% 74,74% 59,53% 41,52% 27,35% 23,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 95,03% 61,94% 36,23% 24,93% 20,44% 27,43% 21,21% 16,69% 10,89% 9,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,97% 41,21% 20,44% 24,61% 15,60% 15,69% 15,57% 10,50% 23,89% 28,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,39% 57,79% 54,84% 47,77% 50,29% 44,34% 42,68% 29,24% 38,65% 39,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,69% 239,13% 217,45% 233,23% 262,11% 199,16% 201,20% 148,23% 273,49% 344,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...