Visa allt om Karlssongruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 74 504 102 608 46 572 114 341 97 038 95 745 99 983 88 984 98 903 98 676
Övrig omsättning 0 975 1 569 2 078 1 951 360 1 471 2 109 2 144 1 288
Rörelseresultat (EBIT) -551 1 268 -2 704 -663 40 -4 480 -1 438 -3 777 -3 186 -2 624
Resultat efter finansnetto -813 884 -2 661 5 325 1 290 -3 636 -1 172 -4 384 -3 791 -3 716
Årets resultat -742 968 -2 559 5 495 1 269 -3 325 -646 -3 783 -2 594 -3 664
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 474 26 294 9 593 8 180 55 988 33 253 37 126 42 644 48 276 40 826
Omsättningstillgångar 30 166 26 190 18 615 28 090 21 129 20 420 22 758 25 762 26 264 26 897
Tillgångar 55 640 52 484 28 208 36 270 77 117 53 673 59 884 68 406 74 540 67 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 304 16 973 10 389 23 946 18 191 16 529 19 992 19 599 23 667 26 306
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 119 0 48 45 45
Avsättningar (tkr) 317 147 0 0 0 0 221 1 757 2 077 3 183
Långfristiga skulder 15 110 16 267 3 388 597 33 495 19 614 16 848 19 988 24 547 19 805
Kortfristiga skulder 21 909 19 097 14 431 11 727 25 431 17 411 22 823 27 014 24 204 18 384
Skulder och eget kapital 55 640 52 484 28 208 36 270 77 117 53 673 59 884 68 406 74 540 67 723
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 081 966 1 560 2 884 1 652 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 685 6 986 5 588 16 214 18 749 19 184 21 287 21 674 19 682 18 249
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 252 3 441 3 178 7 714 7 719 7 131 7 628 7 677 6 845 6 265
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 504 103 583 48 141 116 419 98 989 96 105 101 454 91 093 101 047 99 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 18 17 49 48 44 54 58 55 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 383 5 700 2 740 2 333 2 022 2 176 1 852 1 534 1 798 1 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 562 614 594 635 625 547 521 497 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 067 3 318 -2 143 4 751 8 193 1 508 5 300 2 779 2 375 2 830
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 120,32% -59,27% 17,83% 1,35% -4,24% 12,36% -10,03% 0,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,75% 2,69% -9,01% 16,71% 2,73% -5,48% -0,47% -4,64% -3,31% -3,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,56% 1,38% -5,46% 5,30% 2,17% -3,07% -0,28% -3,56% -2,49% -2,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,66% 16,59% 28,39% 47,26% 56,39% 52,53% 54,64% 60,55% 52,11% 45,07%
Rörelsekapital/omsättning 11,08% 6,91% 8,98% 14,31% -4,43% 3,14% -0,07% -1,41% 2,08% 8,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,90% 32,34% 36,83% 66,02% 23,59% 30,80% 33,38% 28,65% 31,75% 38,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,59% 100,59% 66,92% 213,77% 69,56% 105,50% 80,13% 63,69% 75,00% 117,72%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 190 1 976 3 398 2 234 4 725 6 927 6 848 8 298 8 398 7 625
Övrig omsättning 0 0 24 25 171 96 215 29 0 44
Rörelseresultat (EBIT) -3 078 -2 580 -2 085 -3 072 -3 938 -2 254 -2 116 -1 528 -1 319 -849
Resultat efter finansnetto -2 970 -2 673 -2 042 -2 956 1 107 -1 022 -1 463 -1 157 -1 196 -2 071
Årets resultat -1 503 1 922 2 124 -2 289 1 792 79 -2 534 -505 -1 612 -992
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 382 26 717 26 719 20 572 19 351 39 124 44 317 50 907 54 817 59 547
Omsättningstillgångar 7 940 7 257 8 938 1 614 14 444 4 892 3 001 4 011 7 913 11 206
Tillgångar 34 322 33 974 35 657 22 186 33 795 44 016 47 318 54 918 62 730 70 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 779 24 282 22 359 14 620 27 909 26 117 26 038 28 572 28 084 32 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 790 2 947 2 314
Avsättningar (tkr) 356 636 471 0 0 0 0 0 1 109 1 326
Långfristiga skulder 4 711 4 715 4 927 1 616 107 7 613 9 829 14 244 19 967 24 477
Kortfristiga skulder 6 476 4 342 7 900 5 950 5 779 10 286 11 451 10 312 10 623 10 357
Skulder och eget kapital 34 322 33 974 35 657 22 186 33 795 44 016 47 318 54 918 62 730 70 753
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 006 1 097 738 846 1 745 1 079 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 709 192 509 960 411 911 2 002 1 933 1 800 1 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 649 465 545 897 1 010 883 863 806 757 545
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 190 1 976 3 422 2 259 4 896 7 023 7 063 8 327 8 398 7 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 730 988 1 699 745 1 575 2 309 2 283 2 766 2 799 2 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 836 974 932 851 1 102 971 972 934 908 756
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 504 -2 168 -1 896 -2 884 -1 536 1 976 2 116 3 506 3 583 3 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,83% -41,85% 52,10% -52,72% -31,79% 1,15% -17,47% -1,19% 10,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,58% -7,59% -5,45% -13,12% 4,08% -1,38% -1,75% -0,50% -0,10% -1,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -134,47% -130,57% -57,15% -130,26% 29,16% -8,76% -12,09% -3,30% -0,71% -10,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,85% 147,52% 30,55% -194,09% 183,39% -77,87% -123,39% -75,93% -32,27% 11,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,37% 71,47% 62,71% 65,90% 82,58% 59,34% 55,03% 54,57% 48,43% 48,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,41% 166,84% 112,97% 26,91% 249,71% 47,43% 26,09% 38,77% 74,37% 108,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!