Visa allt om VA Gruppen Drift AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 152 498 105 914 90 615 118 310 83 140 62 963 47 123 60 500 45 064 42 197
Övrig omsättning 724 71 572 86 335 36 0 149 0 605
Rörelseresultat (EBIT) 12 205 3 850 3 040 7 500 4 768 3 376 1 211 2 053 2 520 2 035
Resultat efter finansnetto 12 120 3 736 3 014 7 483 4 767 3 370 1 206 2 054 2 743 2 145
Årets resultat 13 332 1 882 2 189 4 224 2 602 2 011 1 122 1 699 2 117 1 116
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 863 4 566 2 553 1 926 1 445 1 176 1 269 1 474 1 440 1 986
Omsättningstillgångar 48 485 33 379 31 094 28 175 22 822 15 734 11 679 11 250 11 322 12 603
Tillgångar 53 348 37 945 33 648 30 101 24 268 16 910 12 948 12 723 12 762 14 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 707 10 375 8 493 8 304 5 080 4 477 3 567 3 445 3 746 5 629
Obeskattade reserver 569 5 459 4 163 3 983 2 099 873 90 325 450 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 790 1 714 553 279 212 74 91 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 282 20 398 20 439 17 535 16 877 11 486 9 200 8 953 8 566 8 365
Skulder och eget kapital 53 348 37 945 33 648 30 101 24 268 16 910 12 948 12 723 12 762 14 588
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 247 13 317 12 241 12 306 11 175 9 959 8 863 7 910 7 030 7 906
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 497 5 134 4 954 4 511 4 127 3 527 2 898 2 495 2 227 2 966
Utdelning till aktieägare 6 500 0 0 2 000 1 000 2 000 1 100 1 000 2 000 0
Omsättning 153 222 105 985 91 187 118 396 83 475 62 999 47 123 60 649 45 064 42 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 32 26 26 25 24 23 19 20 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 259 3 310 3 485 4 550 3 326 2 623 2 049 3 184 2 253 1 563
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 577 661 647 612 562 511 548 463 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 813 5 130 3 040 7 500 5 340 4 134 1 952 2 694 3 118 2 642
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,98% 16,88% -23,41% 42,30% 32,05% 33,61% -22,11% 34,25% 6,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,88% 10,15% 9,03% 24,92% 19,68% 19,98% 9,37% 16,16% 21,51% 14,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,00% 3,64% 3,35% 6,34% 5,74% 5,37% 2,57% 3,40% 6,09% 5,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,83% 10,49% 8,96% 16,59% 12,09% 14,95% 11,68% 10,80% 14,12% 39,33%
Rörelsekapital/omsättning 11,28% 12,26% 11,76% 8,99% 7,15% 6,75% 5,26% 3,80% 6,12% 10,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,65% 38,56% 34,89% 37,91% 27,68% 30,50% 28,09% 29,07% 31,95% 41,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,59% 155,49% 148,89% 157,55% 134,44% 135,90% 126,46% 125,66% 132,17% 150,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!