Visa allt om Västra Varla Bil AB
Visa allt om Västra Varla Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 693 16 562 16 861 21 479 10 257 9 757 9 489 9 323 9 368 9 576
Övrig omsättning 65 6 7 9 2 - 41 25 83 1
Rörelseresultat (EBIT) 2 005 1 658 1 547 2 456 174 316 278 233 116 197
Resultat efter finansnetto 506 654 1 550 2 473 199 324 280 241 138 217
Årets resultat 448 569 1 207 1 084 174 177 144 154 97 163
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 635 581 746 837 315 361 263 204 422 545
Omsättningstillgångar 6 582 5 525 5 219 3 833 2 547 2 093 2 015 1 924 1 517 1 708
Tillgångar 7 218 6 106 5 966 4 671 2 863 2 454 2 278 2 128 1 938 2 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 960 3 512 2 943 1 736 1 152 1 113 1 061 1 036 973 1 026
Obeskattade reserver 171 241 317 317 317 361 288 218 205 214
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 086 2 353 2 706 2 618 1 394 980 929 874 761 1 013
Skulder och eget kapital 7 218 6 106 5 966 4 671 2 863 2 454 2 278 2 128 1 938 2 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 384 398 336 336 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 441 3 446 3 363 4 326 2 016 1 995 1 685 2 000 2 100 1 965
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 284 1 227 1 041 1 393 1 350 1 149 955 981 1 002 1 096
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 500 135 125 120 90 150
Omsättning 16 758 16 568 16 868 21 488 10 259 9 757 9 530 9 348 9 451 9 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 11 11 7 7 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 855 1 840 1 533 1 953 1 465 1 394 1 186 1 165 1 041 1 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 261 420 527 507 511 423 419 388 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 214 6 521 1 729 2 513 280 426 370 348 271 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,79% -1,77% -21,50% 109,41% 5,12% 2,82% 1,78% -0,48% -2,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,02% 10,78% 26,00% 53,24% 6,95% 13,20% 12,29% 11,33% 7,12% 9,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,04% 3,97% 9,20% 11,58% 1,94% 3,32% 2,95% 2,59% 1,47% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,04% 54,70% 52,47% 53,55% 53,76% 57,16% 55,20% 54,57% 54,87% 53,54%
Rörelsekapital/omsättning 20,94% 19,15% 14,90% 5,66% 11,24% 11,41% 11,44% 11,26% 8,07% 7,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,71% 60,60% 53,47% 42,17% 48,40% 56,20% 55,89% 56,06% 57,82% 52,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,44% 149,85% 132,45% 99,24% 146,48% 156,12% 155,22% 156,06% 127,86% 104,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...