Visa allt om Christiane Inredning Aktiebolag
Visa allt om Christiane Inredning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 143 3 569 4 478 4 511 4 221 6 091 5 566 4 909 4 542 6 176
Övrig omsättning 5 - - - 37 31 31 23 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 313 30 175 -125 -196 506 294 421 -58 382
Resultat efter finansnetto 297 -10 124 -147 -205 490 280 402 -85 356
Årets resultat 67 -12 81 -22 9 260 144 205 -1 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Omsättningstillgångar 1 737 1 862 1 658 1 622 910 1 545 1 306 1 177 1 030 1 157
Tillgångar 1 737 1 862 1 658 1 622 910 1 545 1 306 1 179 1 034 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 320 332 401 423 564 429 485 330 331
Obeskattade reserver 40 0 0 0 128 346 218 145 35 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 360 383 400 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 949 1 159 926 1 221 359 635 659 548 668 705
Skulder och eget kapital 1 737 1 862 1 658 1 622 910 1 545 1 306 1 179 1 034 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 417 195 429 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 506 340 422 557 736 689 283 356 433 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 142 75 100 196 237 222 224 182 292 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 150 125 200 50 0
Omsättning 5 148 3 569 4 478 4 511 4 258 6 122 5 597 4 932 4 551 6 176
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 143 1 785 2 239 2 256 1 407 3 046 2 783 1 636 1 514 2 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 212 263 382 330 465 466 249 389 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 313 30 175 -125 -196 506 296 423 -56 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,10% -20,30% -0,73% 6,87% -30,70% 9,43% 13,38% 8,08% -26,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,19% 1,66% 11,10% -7,52% -20,88% 32,75% 22,51% 35,71% -5,61% 32,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,14% 0,87% 4,11% -2,70% -4,50% 8,31% 5,28% 8,58% -1,28% 6,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,09% 30,71% 30,71% 33,78% 34,33% 33,57% 32,30% 34,98% 36,59% 34,25%
Rörelsekapital/omsättning 15,32% 19,70% 16,35% 8,89% 13,05% 14,94% 11,62% 12,81% 7,97% 7,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,08% 17,19% 20,02% 24,72% 56,85% 53,01% 45,15% 50,20% 34,35% 36,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,61% 116,82% 121,06% 72,15% 147,63% 185,35% 139,61% 133,21% 74,25% 92,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...