Visa allt om B.K. Industri Aktiebolag
Visa allt om B.K. Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 367 2 860 3 523 4 221 4 539 4 996 4 663 6 002 4 519 4 404
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -203 79 138 -10 123 223 165 272 7 -165
Resultat efter finansnetto -207 75 133 -16 120 223 165 287 43 -140
Årets resultat -133 43 113 8 80 156 126 181 72 -113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 53 73 92 117 127 24
Omsättningstillgångar 1 101 1 470 1 250 954 1 245 1 447 1 402 1 323 1 193 1 189
Tillgångar 1 101 1 470 1 250 956 1 299 1 520 1 494 1 440 1 320 1 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 807 764 651 843 763 604 898 717 645
Obeskattade reserver 0 74 54 66 111 102 92 99 44 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 427 589 432 239 346 656 798 443 559 488
Skulder och eget kapital 1 101 1 470 1 250 956 1 299 1 520 1 494 1 440 1 320 1 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 289 193 303 605 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 317 391 307 584 534 284 253 241 246 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 99 123 99 118 115 120 141 177 258 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 2 367 2 860 3 523 4 221 4 539 4 996 4 663 6 002 4 519 4 404
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 367 1 430 3 523 2 111 2 270 2 498 2 332 3 001 1 506 1 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 257 409 365 337 364 310 377 384 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -203 79 140 26 143 242 190 297 31 -153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,24% -18,82% -16,54% -7,01% -9,15% 7,14% -22,31% 32,82% 2,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,44% 5,44% 11,04% -1,05% 9,55% 14,67% 11,04% 20,35% 3,48% -11,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,58% 2,80% 3,92% -0,24% 2,73% 4,46% 3,54% 4,88% 1,02% -3,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,29% 45,73% 36,76% 52,00% 49,94% 47,50% 47,80% 44,62% 46,94% 50,89%
Rörelsekapital/omsättning 28,47% 30,80% 23,22% 16,94% 19,81% 15,83% 12,95% 14,66% 14,03% 15,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,22% 58,82% 64,49% 73,18% 71,19% 55,14% 44,97% 67,31% 56,72% 57,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,41% 192,02% 236,34% 244,35% 310,12% 198,48% 160,15% 267,49% 191,06% 224,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...