Visa allt om Tegvalls Express Aktiebolag
Visa allt om Tegvalls Express Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 733 11 691 9 645 8 307 7 838 8 346 8 060 8 264 9 036 11 734
Övrig omsättning 20 228 - 29 50 81 - 208 85 41
Rörelseresultat (EBIT) 391 897 397 550 151 835 128 652 483 230
Resultat efter finansnetto 349 862 357 510 115 788 67 613 389 98
Årets resultat 245 652 42 373 165 564 115 253 97 42
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 151 3 465 3 199 1 904 2 289 2 360 2 582 3 129 2 493 3 501
Omsättningstillgångar 2 886 3 208 3 293 2 536 2 243 2 933 2 084 2 438 2 352 2 681
Tillgångar 6 037 6 673 6 491 4 439 4 531 5 293 4 666 5 567 4 845 6 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 964 962 1 050 977 1 080 579 824 571 474
Obeskattade reserver 1 631 1 624 1 624 1 347 1 365 1 507 1 507 1 619 1 374 1 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 616 1 437 1 336 311 631 621 765 1 185 721 1 337
Kortfristiga skulder 2 280 2 648 2 570 1 731 1 559 2 086 1 815 1 939 2 180 3 255
Skulder och eget kapital 6 037 6 673 6 491 4 439 4 531 5 293 4 666 5 567 4 845 6 182
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 636 628 311 304 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 991 5 056 4 099 3 271 3 197 2 445 2 463 2 439 2 696 3 550
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 038 1 775 1 510 1 185 1 211 1 138 1 188 1 098 1 214 1 594
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0
Omsättning 11 753 11 919 9 645 8 336 7 888 8 427 8 060 8 472 9 121 11 775
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 12 11 8 8 8 9 9 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 838 899 804 755 980 1 043 1 008 918 1 004 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 546 478 427 581 560 577 477 515 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 118 1 509 939 1 102 668 1 370 706 1 256 1 094 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,36% 21,21% 16,11% 5,98% -6,09% 3,55% -2,47% -8,54% -22,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,48% 13,46% 6,29% 12,57% 3,80% 16,04% 2,74% 12,23% 10,13% 4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,33% 7,68% 4,23% 6,72% 2,19% 10,17% 1,59% 8,24% 5,43% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,16% 4,79% 7,50% 9,69% 8,73% 10,15% 3,34% 6,04% 1,90% -4,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,50% 33,43% 34,34% 46,02% 43,77% 41,39% 36,21% 35,74% 32,20% 20,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,58% 121,15% 128,13% 146,50% 143,87% 140,60% 114,82% 125,73% 107,89% 82,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...