Visa allt om Polarbröd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 741 012 930 782 880 385 855 620 813 566 788 716 789 033 810 742 809 314 800 898
Övrig omsättning 664 011 4 526 30 997 3 283 6 644 2 329 2 607 3 491 3 017 2 925
Rörelseresultat (EBIT) 321 468 82 217 30 450 18 075 61 042 78 430 57 449 74 255 79 334 75 666
Resultat efter finansnetto 317 992 80 871 29 240 17 163 60 611 78 240 57 151 73 328 78 261 73 232
Årets resultat -92 651 26 833 28 884 26 199 27 003 30 357 2 168 1 438 7 971 37 900
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 421 951 662 047 553 018 523 549 491 068 442 153 412 043 389 446 384 161 372 992
Omsättningstillgångar 632 096 168 890 171 550 153 474 157 976 142 375 140 717 138 330 137 688 147 323
Tillgångar 1 054 047 830 938 724 568 677 023 649 044 584 528 552 760 527 776 521 849 520 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 951 312 602 285 769 256 885 230 686 203 683 173 522 171 354 169 916 161 945
Obeskattade reserver 635 235 202 010 176 049 178 247 202 379 198 144 191 148 201 697 217 604 199 333
Avsättningar (tkr) 3 117 2 955 2 215 57 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 114 114 124 123 131 139 131 129 39 059
Kortfristiga skulder 195 665 313 258 260 421 241 710 215 856 182 570 187 951 154 594 134 200 119 978
Skulder och eget kapital 1 054 047 830 938 724 568 677 023 649 044 584 528 552 760 527 776 521 849 520 315
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 704 1 710 1 637 1 765 903 588 588 588 556 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 121 252 126 311 126 078 123 972 124 131 125 031 123 295 125 169 127 591 122 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 48 955 52 053 51 028 48 742 48 497 57 714 42 109 46 865 45 549 43 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 405 023 935 308 911 382 858 903 820 210 791 045 791 640 814 233 812 331 803 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 299 332 338 346 346 342 353 382 420 405
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 478 2 804 2 605 2 473 2 351 2 306 2 235 2 122 1 927 1 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 542 529 504 502 536 470 452 414 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 367 296 126 618 80 044 112 164 112 761 124 515 103 565 126 039 126 684 127 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,39% 5,72% 2,89% 5,17% 3,15% -0,04% -2,68% 0,18% 1,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,31% 9,90% 4,20% 2,67% 9,42% 13,44% 10,42% 14,11% 15,22% 14,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,11% 8,83% 3,46% 2,11% 7,51% 9,96% 7,30% 9,18% 9,82% 9,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,49% 31,96% 31,48% 27,65% 33,04% 33,84% 33,74% 32,80% 31,29% 27,85%
Rörelsekapital/omsättning 58,90% -15,51% -10,09% -10,31% -7,11% -5,10% -5,99% -2,01% 0,43% 3,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,87% 56,58% 58,39% 58,48% 59,86% 61,29% 58,36% 62,28% 63,29% 59,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 311,29% 40,33% 48,99% 47,22% 54,51% 56,58% 54,93% 66,94% 74,29% 81,26%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...