Visa allt om Autocaross i Malmö AB
Visa allt om Autocaross i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 751 1 426 110 201 0 22 98 1 003 2 010 1 476
Övrig omsättning - 2 - - - - - 122 217 59
Rörelseresultat (EBIT) 491 348 -98 32 -224 -100 -479 -94 107 16
Resultat efter finansnetto 490 348 -102 17 -244 -118 -491 -109 92 3
Årets resultat 490 348 -102 17 -244 -118 -491 -109 92 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 116 139 8 7 29 58 136 279 373
Omsättningstillgångar 2 038 1 959 735 774 700 826 1 065 1 601 1 592 725
Tillgångar 2 131 2 076 873 783 706 855 1 123 1 737 1 870 1 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 -90 -438 -336 -353 -109 8 83 192 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 422 1 665 797 602 326 202 357 850 762 619
Kortfristiga skulder 310 501 514 517 733 762 757 804 917 379
Skulder och eget kapital 2 131 2 076 873 783 706 855 1 123 1 737 1 870 1 098
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 20 - 50 30 0 176 137 126 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 10 0 20 0 0 0 0 117 58 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 7 7 14 10 0 56 91 58 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 751 1 428 110 201 0 22 98 1 125 2 227 1 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 1 426 110 201 - 22 98 502 1 005 1 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 14 27 27 64 40 - 232 154 117 204
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 514 371 -78 32 -202 -71 -400 0 201 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,34% 1 196,36% -45,27% - -100,00% -77,55% -90,23% -50,10% 36,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,04% 16,76% -11,23% 4,09% - -11,70% -42,65% -5,35% 5,78% 1,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,38% 24,40% -89,09% 15,92% - -454,55% -488,78% -9,27% 5,37% 1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,09% 33,45% 11,82% 76,62% - -4,55% -74,49% 66,00% 38,21% 48,37%
Rörelsekapital/omsättning 230,09% 102,24% 200,91% 127,86% - 290,91% 314,29% 79,46% 33,58% 23,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,77% -4,34% -50,17% -42,91% -50,00% -12,75% 0,71% 4,78% 10,27% 9,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 634,19% 375,05% 122,76% 127,85% 80,08% 93,57% 125,76% 182,84% 159,32% 189,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...