Visa allt om Jakobssons Bjäremäklaren AB
Visa allt om Jakobssons Bjäremäklaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 095 7 076 6 003 5 546 4 776 6 209 9 320 7 497 6 447 7 712
Övrig omsättning - 60 - - - - 105 - 409 10
Rörelseresultat (EBIT) 798 679 452 51 -390 326 2 809 1 548 972 1 528
Resultat efter finansnetto 800 680 530 98 -260 462 2 859 1 591 1 207 1 736
Årets resultat 620 375 618 99 28 683 2 062 1 265 1 033 1 724
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 214 8 362 8 201 7 274 7 298 7 067 7 244 4 532 7 514 6 154
Omsättningstillgångar 7 499 6 586 6 070 8 299 8 228 8 913 13 426 10 169 6 161 8 298
Tillgångar 15 714 14 947 14 271 15 573 15 525 15 980 20 670 14 701 13 675 14 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 489 12 869 12 894 12 526 12 427 12 899 12 716 11 004 10 439 10 406
Obeskattade reserver 649 657 470 755 795 1 107 1 592 1 554 1 711 1 975
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 776 1 422 906 2 292 2 303 1 974 6 362 2 143 1 525 2 070
Skulder och eget kapital 15 714 14 947 14 271 15 573 15 525 15 980 20 670 14 701 13 675 14 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 905 1 020 1 015 1 095
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 167 2 196 2 095 1 827 1 993 1 294 1 044 972 1 083
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 922 1 362 1 344 1 066 1 242 1 556 1 419 1 270 1 258
Utdelning till aktieägare 0 0 400 250 0 500 500 0 700 1 000
Omsättning 7 095 7 136 6 003 5 546 4 776 6 209 9 425 7 497 6 856 7 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 5 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 183 1 179 1 001 924 796 1 242 1 864 1 071 921 1 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 696 606 588 500 669 777 515 484 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 945 874 508 215 -234 499 2 966 1 738 1 128 1 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,27% 17,87% 8,24% 16,12% -23,08% -33,38% 24,32% 16,29% -16,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 4,56% 3,72% 0,63% -1,62% 2,89% 13,83% 10,82% 8,97% 12,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,28% 9,62% 8,85% 1,77% -5,26% 7,44% 30,67% 21,22% 19,03% 22,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,66% 72,98% 86,02% 108,31% 124,06% 111,76% 75,79% 107,06% 71,91% 80,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,24% 89,53% 92,92% 84,22% 83,82% 85,83% 67,20% 82,64% 85,34% 81,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 422,24% 463,15% 669,98% 362,09% 357,27% 451,52% 211,03% 474,52% 404,00% 400,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...