Visa allt om Nya Borås Wäfveri Aktiebolag
Visa allt om Nya Borås Wäfveri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 016 19 725 15 799 14 495 13 847 17 057 12 166 11 654 11 190 11 776
Övrig omsättning 86 85 51 71 - 33 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 902 514 23 -699 -301 539 537 428 478 347
Resultat efter finansnetto 412 105 -780 -995 -615 217 396 302 203 202
Årets resultat 412 105 -780 -995 -171 7 57 246 203 202
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 024 1 301 1 578 1 541 1 758 1 898 2 125 148 132 150
Omsättningstillgångar 10 359 8 816 6 634 6 921 8 764 9 247 7 216 6 584 7 624 6 069
Tillgångar 11 383 10 117 8 212 8 462 10 522 11 145 9 340 6 732 7 756 6 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 793 380 275 255 1 250 1 421 914 930 584 381
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 444 344 31 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 012 6 736 4 772 5 269 6 652 7 191 6 818 4 616 6 132 4 545
Kortfristiga skulder 2 579 3 001 3 165 2 938 2 619 2 089 1 265 1 154 1 040 1 293
Skulder och eget kapital 11 383 10 117 8 212 8 462 10 522 11 145 9 340 6 732 7 756 6 219
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 764 330 310 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 745 715 1 080 1 096 1 219 140 524 650 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 269 254 377 386 401 415 358 343 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 102 19 810 15 850 14 566 13 847 17 090 12 166 11 654 11 190 11 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 339 6 575 5 266 4 832 4 616 5 686 4 055 3 885 2 798 2 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 351 336 498 506 555 459 430 340 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 179 791 286 -482 -85 739 560 446 496 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,61% 24,85% 9,00% 4,68% -18,82% 40,20% 4,39% 4,15% -4,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,92% 5,08% 0,28% -8,26% -2,59% 5,12% 6,11% 7,14% 6,43% 5,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,10% 2,61% 0,15% -4,82% -1,96% 3,35% 4,69% 4,13% 4,46% 2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,21% 18,79% 19,49% 21,25% 24,28% 26,99% 30,23% 29,17% 29,42% 25,13%
Rörelsekapital/omsättning 35,34% 29,48% 21,96% 27,48% 44,38% 41,97% 48,92% 46,59% 58,84% 40,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,97% 3,76% 3,35% 3,01% 11,88% 15,69% 12,50% 14,15% 7,53% 6,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,26% 111,63% 72,35% 83,66% 133,91% 153,14% 215,34% 234,32% 354,52% 155,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...